5 Guaranteed Ways to Quickly Improve Your Poker Skills (2021)

0 Comments
ใครสามารถชนะโป๊กเกอร์ทองโอลิมปิกในปี 2024 ได้หรือไม่?


This article was written by blackrain79.com contributor Fran Ferlan.

“There is no such thing as standing still. You either move forward or
regress.” – Bohdi Sanders

Mastering poker is a lifelong journey, and it’s never really complete. Poker
is an incredibly competitive endeavour, and like anything else in life,
success comes to those who are willing to work hard to outperform the
competition.

No matter where you currently are in your poker journey, the first step to
improvement is willingness to do so. If you are reading this article,
congratulations, you’re on the right path.

Even if you are a solid winning player, there is danger in becoming complacent
and thinking you have it all figured out. You don’t.
Why is it Important to Always be Improving Your Poker Skills?

Even the world class professionals continually strive to improve their game.
In fact, this is what made them world class professionals in the first
place. 

If you are going to the gym and see a guy or a girl with perfect physique
sweating and working their ass off, you might wonder: why the hell are they
doing that? They’re already ripped. They don’t need to do it anymore.

But the reason they’re in such great shape is exactly because they’ve worked
their ass off. And sure, they can go out to enjoy life and be attractive, but
they chose not to get complacent. 

They’re maintaining their physique and their health. They enjoy the process,
and are not overly focused on the end result (i.e., looking good).

Improving in poker is no different. Improvement itself is its own reward. The
end result (like making more money, moving up in stakes, winning a huge
tournament , etc.) is just the byproduct.

It is worth mentioning right off the bat that your motives for improving will
be a major factor in determining how successful or unsuccessful you’ll be. If
you want to improve in order to win more money, that’s certainly a legitimate
reason.

There’s nothing wrong in wanting to be more profitable, and at the end of the
day, how much we win is how we measure our success in poker. But if making
money is your primary concern, you’d be better off finding some other more
stable and certainly less stressful income sources.Why Hard Work Beats Poker Skill and Talent  

Making money in poker comes in due time to those who work hard to improve, but
they do so for other reasons, rather than prospective monetary gains. Above
all else, they have a deep passion for the game, and want to improve because
they want to be good in what they do. Money is just the icing on the cake.

Another reason you need to improve is the aforementioned competitive component
that’s inherent to the game of poker. Its evolving constantly, especially in
today’s fast paced digital age.

If you don’t improve, eventually you’ll be left behind the competition.
Today’s complacent winner is tomorrow’s loser. Sure, you might be able to
crush oblivious weekend players, but so can the other regulars. And the games
are getting increasingly harder.

In the post-Moneymaker era, money seemed to keep falling out of the sky, and
you were able to make a decent sum of money if you knew what you were
doing. 

A lot of pros assumed easy money would keep pouring in, but there’s no such
thing as easy money, and all good things come to an end. 

Today the games are nowhere near the joke they were back then, and the pros
that couldn’t keep up got left behind. 

But not everything is bleak as it seems. As of writing this in 2021 poker can
still be incredibly profitable for those who are willing to put in some time
and effort to improve their game. By wanting to improve, you’re already ahead
of the majority of the player pool. 

This article will give you 5 ways to take your game to the next level. Let’s
get into the actual tips, starting with the basics.

1. Get The Fundamentals Down

When first trying to improve, it can be a daunting task. Maybe you started
with reading articles such as this one, or watched a couple of BlackRain79 Youtube videos. 

Then all these articles have links to other articles, you’re encountering a
bunch of terms you’re not familiar with (as every other industry, poker has a
language of its own).

And then you soon find out that poker is an incredibly complex mixture of math
and psychology (sprinkled with a dash of art for good measure) and there is
just so much to learn. 

It’s enough to make your head spin, and you’re left even more confused than
you started off with. 

In today’s information age, there’s so many sites, courses, books, articles
and videos to choose from, and it can get quite overwhelming quite fast. There
is such a thing as too much information. 

Before the internet, information used to be rare and precious like gold. Today
it’s common and useless like dirt.

Fortunately, the basics of poker are not that difficult to grasp. The math
part is no more complicated than what you learn in middle school.

When learning about poker, it might be far more enticing to learn about
advanced river check-raise bluffing strategy rather than boring odds and
percentages, but that’s putting the cart before the horse.

When you are building a house, you don’t start with the roof. You build a
solid foundation first, and then you slowly build up on it. It’s the case with
everything else you do in life, so poker should be no different.

You should start with the basic TAG (tight and aggressive) strategy. 

This includes mastering your starting hands selection preflop: About the top 15%
percent of hands in a full-ring game and the top 20% in a 6-max game, playing
tightly in early position and opening up in late positions (cutoff and
button), playing in position (being the last to act) and playing fast and
aggressively post flop in most situations.

As for the math part, you need no more than basic multiplication and division.
You should be familiar with pot odds, implied odds and stack-to-pot ratio
(SPR). All of this information is readily available online, and all the topics
are already covered extensively here on blackrain79.com

Even though you might feel you have the fundamentals down, it’s better to
assume you don’t have it all figured out. Being familiar with something and
understanding it deeply are not the same thing. 

If you think you have it all figured out, here’s a challenge for you: try to
teach poker to somebody who doesn’t know the rules at all. You’ll soon find
out that even something as basic as absolute/relative hand strength and blinds
structure can be challenging to convey in a clear, comprehensive way, let
alone all the other intricacies of the game. 

Get the fundamentals down. Amateurs practice till they get it right.
Professionals practice till they can’t get it wrong.

2. Focus on One Thing at a Time

Poker is a game that takes an hour to learn, but a lifetime to master. So
there is no need to rush anything, and no need to learn all at once.

Slow and steady is the way to go, especially when we talk about learning and
improving. It can be a long and tedious process, but knowledge is
difficult. 

So in order not to make it any more difficult than is necessary, you should
avoid overwhelming yourself, especially at the beginning. 

It can be demoralizing when you start to understand how little you actually
understand and how much there is to know, but it’s actually a good
thing. 

It means you’re starting to realize how deeply complex the game is, and
starting to grasp the areas with which you’re struggling with, and that is the
first step to improvement.

If you feel overwhelmed and terrified with the complexities of it all, give
yourself a pat on the back. It means you are on the right path. The first step
to understanding is figuring out what you don’t understand, so start with
that.

Ask yourself: What is it that I don’t understand? Be specific. Make a list.
You might realize that you are struggling with a number of things, but again,
this is to be expected, and it’s actually a good thing.

If you have a list, rank order it, starting with the fundamentals (i.e., the
things you’re struggling with most often). For newer players, preflop might be
a good place to start. 

Pick one thing from the list, and focus on it until you have it figured out.
Then move on to the next thing. Rinse and repeat.

A great way to go about this might be focus sessions. Before you fire up the
software and sit down to play, you can start with a pre-game warmup. During
the warm up, you study the concept you’re trying to implement in your
game. 

It’s worth noting that it should be something you are somewhat familiar with
already. It shouldn’t be something that is completely foreign to you, or way
beyond your current level of understanding. 

Then, during the session, you look for opportunities in which you can apply
the concept. You might be surprised how many profitable spots there are where
you know where and what to look for. 

Note the spots where you weren’t sure what to do, or where you think you’ve
made a mistake. After a session, review the hands you were struggling
with. 

For example, one simple concept you can start with is SPR. After you have
familiarized yourself with the stack-to-pot ratio, and how different SPR
influences your starting hand selection, you can practice calculating it for
every hand you play. 

Keep doing it consciously and deliberately until you do it automatically. It’s
basically a simple division math problem, so there is absolutely no excuse not
to do it.

Improve Your Poker Skills Quickly With My Free Poker Cheat Sheet

Are you having trouble consistently beating low stakes poker games online or live? Are you looking to make a consistent part time income playing these games?    That is why I wrote this free little 50 page poker cheat sheet to give you the exact strategies to start consistently making $500 (or more) per month in low stakes poker games right now. These are the exact poker strategies by the way that I used as a 10+ year poker pro. And I lay them all out for you step by step in this free guide.

Enter your details below and I will send my free poker cheat sheet to your inbox right now.

3. Get PokerTracker

The single best investment you can make in your poker career is Poker Tracker
4, guaranteed. It is an indispensable tool for tracking your hands and
results, and has an in-built HUD (heads-up display) that keeps track of your
opponents statistics as well. 

It basically pays for itself, because the reads you’ll be able to get from
your opponents will more than make up for the price of the software itself. BlackRain79 actually made a YouTube video showing you how to setup your PokerTracker HUD in less than 5 minutes.Also, PokerTracker offers a 30-day free trial, so there’s no excuse not to give it a try.

But HUD aside, the real value of the software is that it helps you study and
take your game to the next level. It automatically saves all your hand
histories and shows you your results in a clear, comprehensive way. 

It’s extremely user friendly, even if you’re not particularly technology
savvy. And if you have any questions, it offers great customer support.

The features of the program are too numerous to even begin describing here. It
deserves its own article. But one that might be worth mentioning here is Leak
tracker.

Leak tracker shows you your stats based on your hand history, and shows you
exactly where your skills might be lacking, and where your stats fall out of
norm for solid winning players. This means the guesswork is completely out of
the equation. It tells you exactly where you’re bleeding money.

You can’ improve what you can’t measure, and PokerTracker 4 measures
everything for you. 

The beauty of the software is that you can go as deep down the rabbit hole you
want, and can filter for any situation you want, no matter how specific. So
how much value and knowledge you get out of the software depends entirely on
you.
You can download PokerTracker for Windows or Mac, right here.

 

4. Review Your Hands

The most cost-effective way to learn is to learn from other people’s mistakes.
But we all know that’s not how it usually goes. The biggest life lessons we
learn usually come from our own epic failures and tragedies. 

We can read strategy articles and watch youtube videos for days and weeks on
end, but some things just won’t go through our thick skulls until we get
burned personally in one way or another. And even then, most people won’t get
it. They’ll blame something external, as one usually does.

Personal experience is the greatest teacher, but only if we are willing to
admit our own mistakes and recognize our shortcomings.

And what better way to do so than with hand history review. What makes this
exercise so effective is the fact that you’re not just passively absorbing
information, as is the case with reading articles and watching videos, for
instance.

Not that there’s anything wrong with articles and videos, but it’s only a part
of the learning process. It is also about applying what you learn. When you
review your hands off the felt, you force yourself to think and ask questions,
and this is where true understanding comes from.

The best hands to review are the ones that went to showdown, because not only
can you study the lines you took, but also try to estimate your opponents’
range and narrow it down street by street. That way you’re basically studying
multiple things at once.

While reviewing your hands, talk to yourself out loud, and tell yourself all
the information you have. This forces you to apply what you know already, and
highlight the areas where you might be struggling. 

Also, by doing so, you’re training yourself to think actively on the felt,
which will make you more likely to think about the game on a deeper level.
Make it a habit, and you’ll be making better in-game decisions in no
time.For more on how to fix your leaks and review your hands check out this article by BlackRain79.  

5. Play More Poker

Poker is a game of skill. Like any other skill, you get better at it with
practice. Taking the time to study and improve off the felt is invaluable, but
at the end of the day, you need to take that knowledge to the felt.

Like they say, theory without practice is empty, and practice without theory
is blind. You can play poker all day every day without so much as reading a
single article, and you’ll stay a fish forever.

On the other side of the spectrum, there are people who approach poker with a
scientific devotion, read every book, watch every video, have hundreds and
thousands of posts on different forums. 

They know all about cutting edge strategies, 4-bet bluffing, blind defense and
polarized river ranges, yet they barely play any poker at all. All talk and no
action.

There needs to be a balance between the two. Most people would benefit from
more studying (because let’s face it, nobody likes to study, and we all love
playing), but there’s only so much you can learn in theory. Putting it into
practice effectively is where real knowledge comes from.

It’s like weightlifting. Sure, it’s important to know how to do the exercises
with the proper form and learn a thing or two about a healthy diet, but it
doesn’t mean anything if you don’t put the reps in. 

Progress takes time, but the more you do it, the better you’ll get at it.
Action is the greatest teacher, and there’s no better way to learn than
through direct experience. 

So go out there and practice. But practice consciously and deliberately. You
won’t see any progress day to day, week to week, or even month to month, but
when you look back, you might be surprised how far you’ve come.

Summary

Improving in poker is not an easy task, but being willing to do so is
certainly a step in the right direction.

It may be daunting at first, but that is precisely the reason most people
won’t bother with it in the first place. 

They just want to have fun. And this is where the opportunity lies for those
who are determined to go the extra mile and put in some time and effort in their game.

In order to do so successfully, it’s important to start with the basics and
building up from there. When you build a house, you need to build a strong
foundation first.

Focusing on one thing at a time allows you to progress at a comfortable pace
and not get overwhelmed with too much information. 

Also, you’re more likely to celebrate small victories along the way and keep
the momentum going, instead of getting discouraged and throwing in the towel
before even giving yourself a chance to succeed.

If you’re serious about improving your game, investing in poker tracking
software is a must in today’s competitive environment. 

Not only will you be able to get better reads on your opponents, you’ll also
have a reliable tool at your disposal to plug your leaks and learn from your
mistakes.

It will also allow you to tag hands during your session so you can review them
later while you are studying off the felt. 

Hand history review is arguably the single best exercise, because it allows
you to study multiple things at once, and trains you to make better decisions
in-game.

And lastly, if you want to improve, go out there and get the volume in. 

If you want to learn to swim, you can read a hundred books on the topic, but
you’re going to need to go into the water eventually. So go out there and
start flailing. 

So there you have it. None of these tips are exactly groundbreaking stuff. No
quick and easy hacks to get great results fast, but that’s because they work.
It isn’t sexy, but there are no shortcuts to success.

It’s about repetition and perseverance. The more you practice, the better
you’ll get. And that’s a guarantee.

.

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

ใครสามารถชนะโป๊กเกอร์ทองโอลิมปิกในปี 2024 ได้หรือไม่?

0 Comments
ใครสามารถชนะโป๊กเกอร์ทองโอลิมปิกในปี 2024 ได้หรือไม่?

อาจเป็นข้อถกเถียงเก่า ๆ เกี่ยวกับว่าโป๊กเกอร์ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นเกมหรือกีฬา แต่มีข้อโต้แย้งใหม่เกิดขึ้น: ควรผลักดันข้อมูลประจำตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือไม่? ดูเหมือนว่าจะทำให้เข้าใจผิดก็คงเป็นเรื่องโง่ที่จะไล่มันด้วยมือ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2017 การแข่งขันโป๊กเกอร์ได้รับสิ่งที่เรียกว่า “สถานะผู้สังเกตการณ์” โดยสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติแห่งโลก เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและในที่สุดเสนอว่ากีฬาสมควรได้รับสถานะโอลิมปิกเต็มรูปแบบหรือไม่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากีฬาที่ประสบความสำเร็จจากสถานะผู้สังเกตการณ์ไปสู่การยอมรับอย่างเต็มที่ ได้แก่ กีฬาปีนเขาเล่นเซิร์ฟและสเก็ตบอร์ด แม้จะมีความสนใจใน eSports ซึ่งรวมอยู่ในกิจกรรมสาธิตในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงโซลและยังสามารถเปิดประตูสู่กีฬาเสมือนจริงได้อีกด้วย ตามชื่อที่แนะนำเกมเหล่านี้เป็นเกมจำนวนมากที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในด้านความบันเทิงที่มีชีวิตชีวาสำหรับของจริง กีฬาที่จัดแสดงมีตั้งแต่ฟุตบอลไปจนถึงการแข่งรถเกรย์ฮาวด์และมีโอกาสในการเดิมพันด้วย หากไม่มีการประเมิน “โลกแห่งความเป็นจริง” เช่นสภาพอากาศเลวร้ายเพื่อหยุดการเล่นหรือการบาดเจ็บของผู้เล่นพวกเขารับประกันการกระทำและความตื่นเต้นเหมือนชีวิตจริง นี่อาจเป็นขั้นตอนที่ไกลเกินกว่าที่ ILO จะพิจารณาในขณะนี้ แต่สิ่งต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาดังนั้นจึงไม่ควรถูกตัดออกเพื่ออนาคต มีแนวโน้มที่จะเพิ่มโป๊กเกอร์เข้าไปในกีฬาทั้งหมด 33 ชนิดที่รวมอยู่ในโอลิมปิกฤดูร้อนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ GAISF มีการทดสอบที่ละเอียดถี่ถ้วนเป็นจำนวนมากซึ่งจะต้องส่งไปยังผู้สมัครที่มีศักยภาพทั้งหมดเพื่อรับสถานะที่สมบูรณ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูว่ามีทักษะเกี่ยวข้องมากแค่ไหนดังนั้นโป๊กเกอร์จึงมีข้อโต้แย้งที่ชัดเจนในด้านหน้านี้ บางคนอาจบอกว่าโชคก็สำคัญมากเช่นกัน แต่ก็เช่นเดียวกันสำหรับกีฬาทุกประเภทไม่ว่าเราจะพูดถึงเสาค้ำที่ทำให้บาร์แกว่ง แต่ไม่ล้มหรือนักเทนนิสที่ชนะเกมใหญ่ด้วยความผิดพลาดสองครั้งของคู่ต่อสู้ . บางทีอาจเป็นไปได้ว่าคนเก็บขยะสามารถคัดค้านการแข่งขันโป๊กเกอร์นี้ที่กำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น สำหรับคนแปลกหน้ากฎพื้นฐานของเกมคือสี่ทีมจากสี่ทีมเล่นในสี่โต๊ะที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน ไพ่หลุมและไพ่ชุมชนจะเหมือนกันในแต่ละโต๊ะและผู้เล่นตามลำดับในแต่ละโต๊ะจะได้รับไพ่ใบเดียวกัน ในทางทฤษฎีนั่นหมายความว่าการแบ่งปันมือที่โชคดีนั้นไม่ต้องสงสัยและผู้เล่นที่มีทักษะมากที่สุดจะปรากฏตัวพร้อมกับการจ่ายเงินรางวัลสูงสุด ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ Olympiacos และ GAISF สำหรับเกมที่ใช้ทักษะ แต่ก็มีประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติที่ควรพิจารณา เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานระดับชาติที่เป็นตัวแทนของโป๊กเกอร์และองค์กรเหล่านี้มีหน้าที่คัดเลือกทีมหรือบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของแต่ละประเทศ ซึ่งหมายความว่าอาจต้องมีการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานโป๊กเกอร์ทั้งหมดสำหรับแต่ละประเทศที่เข้าร่วม แต่ไม่เคยพูด – เราทุกคนอาจต้องประหลาดใจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อเราทักทายแชมป์โป๊กเกอร์คนแรกของโลก 19 พฤษภาคม 2020 Jason Frank

777ww คาสิโน
wm คาสิโน
คาสิโน ปอยเปต
คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง
สมัคร คาสิโน

กระทู้รายสัปดาห์ / r / Poker BBV

0 Comments
ผู้เล่นสี่ประเภทที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีกำไร


* display: inline-block; vertical-align: middle .t9oUK2WY0d28lhLAh3N5q margin-top: -23px ._ 2KqgQ5WzoQRJqjjoznu22o display: inline-block; -ms- ดิ้นลบ: 0; งอ – หด: 0; ตำแหน่ง: ญาติ ._ 2D7eYuDY6cYGtybECmsxvE -ms-flex: 1 1 อัตโนมัติ; ดิ้น: 1 1 อัตโนมัติ; ล้น: ซ่อน; text overflow: ellipsis ._ 2D7eYuDY6cYGtybECmsxvE: hover text-decoration: underline ._ 19bCWBElbWJTjqIzl font-weight size: 500; บรรทัดความสูง: 20px; display: inline-block} ._ 2TC7AdkcuxFIFKRO_VWis8 ระยะขอบซ้าย: 10px; margin-top: 30px ._ 2TC7AdkcuxFIFKRO_VWis8._35WVFxUni5zeFkPk7O4VFxUni5zeFkPk7O4ViiB8pxcW-top-top: ms-flexbox; แสดง: ดิ้น; margin-bottom: 8px} ._ 7kAMkb9SAVF8xJ3L53gcW* – ms-flex: auto; ดิ้น: อัตโนมัติ ._ 1LAmcxBaaqShJsi8RNT-Vp ช่องว่างภายใน: 0 2px 0 4px; vertical-align: middle ._ 3_HblHJ19, .nEdqRRzLEN43xauwtgTmj padding-right: 4px ._ 3_HlHJ56dAfStT19Jgl1bF padding-left: 16px ._ 2QZ7T4uAFMs_N83BZcN-Emo แบบอักษร Emo ตระกูล Emo-font ไม่ใช่ family-sans-seri-Emo; ขนาดตัวอักษร: 400px -height: 18px; หน้าจอ: -ms-flexbox; หน้าจอ: ดิ้น; – ms-flex-flow: แถว nowrap; flex-flow: row nowrap} ._ 19sQCxYe2NApNbYNX5P5-L เคอร์เซอร์: ค่าเริ่มต้น; ความสูง: 16px; ขอบขวา: 8px; width: 16px ._ 3XFx6CfPlg-4Usgxm0gK8R ขนาดตัวอักษร: 16px; น้ำหนักตัวอักษร: 500; line-height: 20px ._ 34InTQ51PAhJivuc_InKjJ color: var (- newCommunityTheme-actionIcon) ._ 29_mu5qI8E1fq6Uq5koje8 font-size: 12px; น้ำหนักตัวอักษร: 500; บรรทัดความสูง: 16px; จอแสดงผล: อินไลน์ – บล็อก; word-break: break-word ._ 2BY2-wxSbNFYqAy98jWyTC margin-top: 10px ._ 3sGbDVmLJd_8OV8Kfl7dVv font-family: Noto Sans, Arial, sans-serif; ขนาดตัวอักษร: 14px; น้ำหนักตัวอักษร: 400; บรรทัดความสูง: 21px; ขอบด้านบน: 8px; word-wrap: break-word ._ 1qiHDKK74j6hUNxM0p9ZIp margin-top: 12px .isNotInButtons2020 ._1eMniuqQCoYf3kOpyx83Jj display: -ms-flexbox; แสดง%: ดิ้น; ความกว้าง: 100 -ms-flex-pack: center; ปรับเนื้อหา: ศูนย์; margin-bottom: 8px .isNotInButtons2020 ._326PJFFRv8chYfOlaEYmGt display: -ms-flexbox; display: flex .isNotInButtons2020 .Jy6FIGP1NvWbVHAJ328MJN7F %; ขนาดตัวอักษร: 14px; น้ำหนักตัวอักษร: 700; ระยะห่างตัวอักษร: .5px; ความสูงของเส้น t: 32px; แปลงข้อความ: ตัวพิมพ์ใหญ่; -ms-flex-pack: ศูนย์; ปรับเนื้อหา: ศูนย์; padding: 0 16px} .isNotInButtons2020 .Jy6FIGP1NvWbVjQZN7FHA display: block; margin-top: 11px .isNotInButtons2020 ._1c501DoUuV5wa display: block; ช่องว่างภายใน: 0 16px; ความกว้าง: 100%; ขนาดตัวอักษร: 14px; น้ำหนักตัวอักษร: 700; ระยะห่างระหว่างตัวอักษร: .5px; บรรทัดความสูง: 32px; แปลงข้อความ: ตัวพิมพ์ใหญ่; -ms-flex- แพ็ค: ศูนย์; ปรับเนื้อหา: ศูนย์; ขอบด้านบน: 11px; text-transform: unset} .isInButtons2020 .Jy6FIGP1NvWbVjQZN7FHA, .isInButtons2020 ._326PJFFRv8chYfOlaEYmGt, .isInButtons2020 ._1eMniuqQCoYf3kOpyx83Juttons1-pack ปรับเนื้อหา: ศูนย์; ขอบด้านบน: 12px; ความกว้าง: 100%} isInButtons2020 ._1eMniuqQCoYf3kOpyx83Jj margin-bottom: 8px ._ 2_w8DCFR-DCxgxlP1SGNq5 margin-right: 4px; vertical-align: middle ._ 1apdb border-radius: 4px; แสดง: อินไลน์บล็อก; padding: 4px ._ 2cn386lOe1A_DTmBUA-qSM border-top: 1px solid var (- newCommunityTheme-widgetColors-lineColor); margin-top: 10px ._ 2Zdkj7cQEO3zSGHv ay: inline-block} .wzFxUZxKK8HkWiEhs0tyE font-size: 12px; น้ำหนักตัวอักษร: 700; บรรทัดความสูง: 16px; สี: var (- ปุ่ม newCommunityTheme); เคอร์เซอร์: ตัวชี้; จัดข้อความ: ซ้าย; margin- top: 2px ._ 3R24jLERJTaoRbM_vYd9v0._3R24jLERJTaoRbM_vYd9v0._3R24jLERJTaoRbM_vYd9v0 display: none ._ 38lwnrIpIyqxdVit บรรทัดสี 1: varit-background -white ใหม่ เส้นขอบ: ไม่มี; ความสูง: 1px; margin: 16px 0} .yobE-ux_T1smVDcFMMKFv แบบอักษร -size: 16px; น้ำหนักตัวอักษร: 500; line-height: 20px ._ 2DVpJZAGplELzFy4mB0epQ margin-top: 8px ._ 2DVpJZAGplELzFy4mB0epQ .x1f6lYW8eQcUFu0VIPZzb color: svpYg4mB0epQ. ._ 2DVpJZAGplELzFy4mB0epQ ._18e78ihYD3tNypPhtYISq3 font-family: Noto Sans, Arial, sans-serif; ขนาดตัวอักษร: 14px; น้ำหนักตัวอักษร: 400; บรรทัดความสูง: 18px; สี: ที่นี่ .LalRrQILNjt65y-p-fill: var (- newRedditTheme-actionIcon); ความสูง: 18px; width: 18px} .LalRrQILNjt65y-p-QlWH rect stroke: var (- newRedditTheme-metaText) ._ 3J2-xIxxxP9ISzeLWCOUVc height: 18px .FyL1pt0UVc height: 18px ด้านบน: 4px} ._ 2nt JEAiwKXBGvxrJiqxx_2, ._ 1SqBC7PQ5dMOdF0MhPIkA8 ความสูง: 24 px; แนวตั้ง: กลาง; ความกว้าง: 24 px ._ 1SqBC7PQ5dMOdF0MhPIkA8 -ms-flex-align: center; องค์ประกอบการจัดตำแหน่ง: หน้าจอแบบอินไลน์: -box flex; -ms-flex ทิศทาง: แถว; ทิศทางดิ้น: แถว; -ms-flex-pack: ศูนย์; justify-content: center ._2a172ppKObqWfRHr8eWBKV -ms-flex-negative: 0; งอ – หด: 0; ขอบขวา: 8px ._ 39-woRduNuowN7G4JTW4I8 border-top: 1px solid var (- newCommunityTheme-widgetColors-lineColor); ขอบด้านบน: 12px; padding-top: 12px ._ 3AOoBdXa2QKVKqIEmG7Vkbpx font-size -weight: 400; บรรทัดความสูง: 16px; -ms-flex-align: ศูนย์; จัดรายการ: ศูนย์; สีพื้นหลัง: var (- newCommunityTheme-body); เส้นขอบรัศมี: 4px; จอแสดงผล: -ms- flexbox; แสดง: ดิ้น; -ms-flex ทิศทาง: แถว; ทิศทางดิ้น: แถว; margin-top: 12px .vzEDg-tM8ZDpEfJnbaJuU color: var (- ปุ่มธีมชุมชนใหม่); padding: var (- หัวข้อชุมชนใหม่ – ปุ่ม); ความสูง: 14px; ความกว้าง: 14px .r51dfG6q3N-4exmkjHQg_ font-size: 10px; น้ำหนักตัวอักษร: 700; ระยะห่างระหว่างตัวอักษร: .5px; บรรทัดความสูง: 12px; แปลงข้อความ: ตัวพิมพ์ใหญ่; จอแสดงผล: -ms-flexbox; แสดง: ดิ้น; -ms-flex-pack: ปรับ; justify-content: space-between ._ 2ygXHcy_x6RG74BMk0UKkN margin-left: 8px ._ 2BnLYNBALzjH6p_ollJ-RF display: -ms-flexbox; แสดง: ดิ้น; margin-left: auto ._ 1-25VxiIsZFVU88qFh-T8p padding: 0 ._ 3BmRwhm18nr4GmDhkoSgtb color: var (- newCommunityTheme-bodyText); – ms-flex: 0 0 อัตโนมัติ; ดิ้น: 0 0 อัตโนมัติ; บรรทัด -height: 16px ._3Qx5bBCG_O8wVZee9J-KyJ border-top: 1px solid var (- newRedditTheme-line); ขอบด้านบน: 16px; padding-top: 16px ._ 3Qx5bBCG_O8wVZee9J-KyJ ._2NbKFI9n3wdingPM: 76 0} ._ 3Qx5bBCG_O8wVZee9J-KyJ ._2NbKFI9n3wPM76pgfAPEsN ._2btz68cXFbI3 แบบอักษร ArifSwns ขนาดตัวอักษร: 14px; น้ำหนักตัวอักษร: 21-400px; บรรทัดแสดงความสูง: Flex; -ms-Flex-pack: ปรับ; ปรับเนื้อหา: ช่องว่างระหว่าง; margin: 0} ._ 8px 3Qx5bBCG_O8wVZee9J-KYJ ._2NbKFI9n3wPM76pgfAPEsN ._2btz68cXFBI3RWcfSNwbmJ.QgBK4ECuqpeR2umRjYcP2 ทึบ: 0.4 ._ ฉลาก 3Qx5bBCG_O8wVZee9J-KYJ ._2NbKFI9n3wPM76pgfAPEsN ._2btz68cXFBI3RWcfSNwbmJ font-size: 12px; น้ำหนักตัวอักษร t: 500; บรรทัดความสูง: 16px; จอแสดงผล: -ms-flexbox; แสดง: ดิ้น; -ms-flex-align: ศูนย์; align-items: center ._ 3Qx5bBCG_O8wVZee9J-KyJ ._2NbKFI9n3wPM76pgfAPEsN ._2btz68cXFBI3RWcfSolorgwbm เติม: current labelColorgwbm; ความสูง: 20px; ขอบขวา: 4px; ความกว้าง: 20px} ._ 3Qx5bBCG_O8wVZee9J-KyJ ._4OtOUaGIjjp2cNJMUxme _ – ms-flex-align: center; จัดรายการ: ศูนย์; จอแสดงผล: -ms-flexbox; แสดง: ดิ้น; -ms -flex-pack: ปรับ; ปรับเนื้อหา: ช่องว่างระหว่าง; ช่องว่างภายใน: 0; ความกว้าง: 100% ._ 3Qx5bBCG_O8wVZee9J-KyJ ._4OtOUaGIjjp2cNJMUxme_ svg display: inline-block; ความสูง: 12px; width: 12px .20isUaButtons padding: 0 12px .isInButtons2020 ._1ra1vBLrjtHjhYDZ_gOy8F font-family: Noto Sans, Arial, sans-serif; ขนาดตัวอักษร: 12px; น้ำหนักตัวอักษร: 700; ระยะห่างระหว่างตัวอักษร: ไม่ได้ตั้งค่า; บรรทัดความสูง: 16px; text- transform: unset ._ 1ra1vBLrjtHjhYDZ_gOy8F – textColor: var (- newCommunityTheme-widgetColors-sidebarWidgetTextColor); – textColorHover: var (- newCommunityTheme-widgetColors-sidebarWidgetTextColorShaded ขนาด: 80); ขนาดตัวอักษร – ระยะห่าง: .5px; line- ความสูง: 12px; แปลงข้อความ: ตัวพิมพ์ใหญ่; สี: var (- textColor); เติม: var (- textColor); ความทึบ: 1 ._ 1ra1vBLrjtHjhYDZ_gOy8F._2UlgIO1LIFVpT30ItAtPfb – textColor: var (- วิดเจ็ตแถบด้านข้าง newRedditTheme); – textColorHover: var (- newRedditTheme-widgetColors-sidebarWidgetTextColorShaded80) ._ 1ra1vBLrjtHjhYDZ_gOy8F: active, ._ 1ra1vBLrjtHjhYDZ_gOy8F: hover color: text_variant; เติมสี: var. ._1ra1vBLrjtHjhYDZ_gOy8F[data-disabled], ._ 1ra1vBLrjtHjhYDZ_gOy8F[disabled]ความทึบ: .5; เคอร์เซอร์: ไม่อนุญาต .c_dVyWK3BXRxSN3ULLJ_t รัศมีขอบ: 4 px 4 px 0 0; ความสูง: 34 px; ซ้าย: 0; ตำแหน่ง: แน่นอน; ขวา: 0; ด้านบน: 0 ._ 1OQL3FCA9BfgI57ghHHgV3 -ms- flex-align: center; จัดรายการ: ศูนย์; จอแสดงผล: -ms-flexbox; แสดง: ดิ้น; -ms-flex-pack: เริ่มต้น; ปรับเนื้อหา: ดิ้นเริ่ม; margin-top: 32px ._ 1OQL3FCA9BfgI57ghHHgV3 ._33jgwegeMTJ -FJaaHMeOjV border-radius: 9001px; ความสูง: 32px; ความกว้าง: 32px ._ 1OQL3FCA9BfgI57ghHHgV3 ._1wQQNkVR4qNpQCzA19X4B6 ความสูง: 16px; ระยะขอบซ้าย: 8px; width: 200pxNe ._ 39McFVqXc margin: 12px 0} ._ 39IvqNe6cqNVXcMFxFWFxx ._29TSdL_ZMpyzfQ_bfdcBSc -ms-flex: 1; inflection: 1 ._ 39IvqNe6cqNVXcMFxFWFxx .JEV9fXVlt_7DgH-zLepBH ความสูง: 18px; ความกว้าง: 50px ._ 39IvqNe6cqNVXcMFxFWFxx ._3YCOmnWpGeRBW_Psd5WMPR ความสูง: 12px; ขอบด้านบน: 4px; ความกว้าง: 60px ._ 2iO5zt81CSiYhWRF9WylyN ความสูง: 18px; ขอบล่าง: 4px ._ 2iO5zt81CSiYhWRF9WylyN._2E9u5XvlGwlpnzki78vasG กว้าง: 230px ._ 2iO5zt81CSiYhWRF9WylyN.fDElwzn43eJToKzSCkejE ความกว้าง: 100% ._ 2iO5zt81CSiYhWRF9WylyN._2kNB7LAYYqYdyS85f8pqfi กว้าง: 250px ._ 2iO5zt81CSiYhWRF9WylyN._1XmngqAPKZO_1lDBwcQrR7 กว้าง: 120px ._ 3XbVvl -zJDbcDeEdSgxV4_ เส้นขอบรัศมี: 4px; ความสูง: 32px; ขอบด้านบน: 16px; ความกว้าง: 100% ._ 2hgXdc8jVQaXYAXvnqEyED แอนิเมชั่น: _3XkHjK4wMgxtjzC1TvoXrb 1.5 วินาทีความสะดวกที่ไม่มีที่สิ้นสุด พื้นหลัง: linear-gradient (90deg, var (- newCommunityTheme-field), var (- newCommunityTheme-inactive), var (- newCommunityTheme-field)); ขนาดพื้นหลัง: 200% ._ 1KWSZXqSM_BLhBzkPyJFGR สีพื้นหลัง: var (- newCommunityTheme-widgetColors-sidebarWidgetBackgroundColor); รัศมีเส้นขอบ: 4px; ช่องว่างภายใน: 12px; ตำแหน่งสัมพัทธ์ width: auto / * # sourceMappingURL = https: //www.redditstatic.com/desktop2x/chunkCSS/IdCard 0f76af1b61e8e247d28f.css.map * /]]>

wmคาสิโน
คาสิโน1688
คาสิโน ออนไลน์ จีคลับ
คาสิโน ออนไลน์ pantip
คาสิโน ออนไลน์ 777

ผู้เล่นสี่ประเภทที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีกำไร

0 Comments
ผู้เล่นสี่ประเภทที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีกำไร

โดย Alex Fitzgerald โค้ชที่โดดเด่น คุณกำลังเล่นทัวร์นาเมนต์ No Limit Hold’em และต้องการทำเงินให้มากขึ้น เราทุกคนไม่ใช่เหรอ มีวิธีการทำ คุณต้องให้ความสนใจกับแนวโน้มของผู้เล่น คุณต้องทำงานเพื่อให้ตระหนักว่าผู้คนมีความไม่สมดุลในจุดใดคุณจึงสามารถใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้ในขณะที่เงินดี การหาประโยชน์จากผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ No Limit Hold’em เป็นรูปแบบศิลปะที่ต้องใช้เวลาตลอดชีวิตในการฝึกฝน แต่ถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การทำให้ผู้เล่นสี่ประเภทนี้โหดขึ้นเราจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังเมื่อพูดถึงการแข่งขัน No Limit Hold’em ผู้เล่นประเภท # 1: แท้จริงแล้วใด ๆ ที่ไม่ใช่ Nit In The Big Blind ใครบางคนได้รับการจัดการที่ดีบนปุ่ม สมมติว่า KT. เขายก. บิ๊กบอดโทร. บอร์ดมาพร้อม QT-5 บิ๊กตาบอดตรวจสอบ สิ่งที่ทำให้ฉันนึกถึงที่นี่คือการดูว่ามีกี่คนที่ตรวจสอบความล้มเหลวนี้เมื่อผู้เล่นบิ๊กบลายด์ไม่แสดงตัวบ่งชี้ว่าก้าวร้าวหรือสร้างสรรค์ เกือบจะเหมือนกับว่าผู้คนได้รับการจัดการในสิ่งที่น่าจะเป็นมือที่ดีที่สุดและพวกเขาก็พูดว่า“ โอเคฉันจะเก็บหม้อใบนี้ให้เล็กที่สุดได้อย่างไร” 95% ของผู้เล่นไม่สามารถเปลี่ยนคู่ให้กลายเป็นบลัฟหรือบลัฟได้เลย ไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีช่วงที่อ่อนแอกว่าที่พวกเขาเรียกด้วยคู่ของพวกเขายกสองคู่และชุดค่าผสมที่ดีขึ้นและพับไพ่สูง พวกเขามักจะไม่เพิ่มการจับฉลาก เมื่อเทียบกับมู่ลี่แบบหงายหน้านี้คุณต้องใช้มือที่มีแนวโน้มที่จะลบล้างวงกว้างได้อย่างคุ้มค่า บนกระดาน QT-5 นั้นบิ๊กบลายด์อาจมีชุดค่าผสม T-6o ทั้งหมดอย่างแท้จริงเพราะตอนนี้การพับบิ๊กบลายด์เพื่อเพิ่มระดับ คุณต้องขุดและยิงสองถ้าไม่ใช่สามถัง หากคุณยิงได้น้อยพอและกดดันผู้เล่นจำนวนมากต้องการมองคุณเพราะการพับผู้ชนะอาจทำให้เสียความรู้สึกและพวกเขาก็ไม่คิดว่าจะมีปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายอยู่ในหัวตลอดคืน “ ฉันต้องดู” พวกเขาอาจจะพูดก่อนที่จะรับสาย รับเงินฟรี! ผู้เล่นประเภท # 2: ผู้เล่นหลวม / เรื่อย ๆ ผู้เล่นจำนวนมากจะปวกเปียกทุกคนที่มีฐานะปานกลางและมือดี พวกเขาจะยกมือขึ้น พวกเขาจะพับคนเลวของพวกเขา อย่าเพิ่มผู้เล่นเหล่านี้ซ้ำเมื่อพวกเขาเพิ่มระดับพรีฟล็อป พวกเขาต้องการให้คุณทำเช่นนั้น พวกเขากำลังทำเรื่องนั้น คุณสามารถยกระดับผู้เล่นอเมริกันคนใดคนหนึ่งขึ้นมาใหม่ได้และรู้ว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่อ่อนแอในวงกว้างที่คุณกำลังเล่นอยู่ แต่ถ้าคุณเข้าไปในจังหวะนั้นโดยไม่ได้ไตร่ตรองด้วยมือคุณจะได้รับสามเดิมพันโดยไม่ได้ตั้งใจกับผู้เล่นที่ไม่อยู่นิ่งเหล่านี้ เมื่อพวกเขาปวกเปียกอย่าให้พวกเขาฟรีฟลอปเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่ง ยกขึ้นและดักจับช่วงที่อ่อนแอของพวกเขาออกจากตำแหน่ง จากนั้นคุณจะเล่นหม้อใหญ่ในตำแหน่งเทียบกับช่วงต่อยอดที่อ่อนแอซึ่งจะเล่นมากหรือน้อยโดยหงายหน้า ใคร ๆ ก็ทำกำไรได้ที่นั่น ผู้เล่นประเภท # 3: ผู้โทรเย็นที่อ่อนแอผู้คนหลงไหลกับการโทรเย็น มีคนยกตำแหน่งก่อน? พวกเขาไม่ได้พับคู่ขนาดเล็กหรือขั้วต่อที่เหมาะสมหรือการ์ด gapper หรือการ์ดบรอดเวย์ที่เหมาะสม พวกเขาไม่เคยพับเพราะมันรู้สึกแย่มากสำหรับพวกเขาที่เห็นว่าพวกเขาจะตีฟลอป พวกเขาไม่เล่นโป๊กเกอร์พับ พวกเขาเล่นโป๊กเกอร์เพื่อเล่น! เมื่อคุณมองเห็นผู้เล่นเหล่านี้ (สิ่งที่ต้องทำก็คือการประลองเพียงครั้งเดียวที่พวกเขาแบนสิ่งที่อ่อนแอ) คุณต้องเริ่มเตรียมการบีบบลัฟของคุณ มองหาที่เปิดหลวมเพื่อเปิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อผู้โทรเย็นที่อ่อนแอโทรมานั่นคือจุดของคุณ! บีบด้วยตัวเชื่อมต่อที่เหมาะสมคอมโบการ์ดขนาดใหญ่และคู่กลาง คุณจะต้องตกใจว่าผู้เล่นเพียงคนเดียวโทรหาและตรวจสอบ / พับฟล็อปบ่อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณวางเดิมพันสามครั้งใหญ่กว่าอาจจะเปิดครั้งแรกถึง 5 เท่า ผู้เล่นประเภท # 4: ผู้เล่น Nitbox ทางซ้ายของคุณบางครั้งคุณจะอยู่ในจุดนี้ในทัวร์นาเมนต์ คุณมี Kc-2c คุณอยู่ในจี้ มือนี้คือผู้แพ้ แต่สมมติว่าบิ๊กบลายด์หลวม / เฉยชาและเรียกร้องทุกอย่าง เขากำลังจัดปาร์ตี้ เราจะทำทุกอย่างเพื่อเล่นกับผู้ชายคนนั้นเมื่อเขาไม่อยู่ในตำแหน่ง แต่มือของคุณยังคงเป็นผู้แพ้ คุณควรเปิดเมื่อไหร่? เมื่อปุ่มและจุดตัดเป็นไข่เหาให้ยกขึ้น พวกเขาจะไม่ปรับการเล่นตามตาราง หากพวกเขามีมือที่ดีที่สุดคนหนึ่งพวกเขาจะเล่น แต่ถ้าไม่มีก็จะพับ พวกเขาจะกลัวที่จะเดิมพันสามครั้งดังนั้นคุณจะได้รับฟลอปฟรี เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่คุณควรพับมือนี้ แต่ในสถานการณ์พิเศษนี้คุณสามารถหลุดออกจากเส้นได้ ถ้าพวกเขาโทรหาคุณปิดตัวลง! พวกเขามี! อย่าให้พวกเขาเดิมพันต่อเนื่องฟรีเมื่อพวกเขามีคู่ส่วนใหญ่ ฉันหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณและเกมของคุณ ขอให้ทุกท่านโชคดี

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

การตั้งเป้าหมาย SMART Blog ในปี 2564

0 Comments
Vanessa Selbst


มกราคมเป็นเวลาของการตั้งปณิธานการตั้งเป้าหมายและการลงโทษในปีใหม่ ฉันล้มเลิกมติเมื่อหลายปีก่อนเมื่อฉันได้เรียนรู้ว่าประมาณ 80% ของพวกเขาล้มเหลวภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามฉันเชื่อมั่นอย่างมากในการตั้งเป้าหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งเป้าหมาย SMART แนวคิดของเป้าหมาย SMART นั้นมีมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980 (ที่ฉันเรียกว่าโรงเรียนมัธยม) และเดิมมาจากโลกของการจัดการธุรกิจ แน่นอนว่า SMART เป็นคำย่อที่แปลโดยทั่วไปว่า: เฉพาะเจาะจงที่สามารถวัดได้บรรลุได้ตามเวลาที่เกี่ยวข้องในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการศึกษาจำนวนหนึ่งพบว่าเป้าหมาย SMART ประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ทีมงานของ Creately ได้รวบรวมคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย SMART ซึ่งเราพบว่ามีประโยชน์มากขณะที่เราดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการใช้วิธี SMART การระบุอุปสรรคและการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแผ่นงานของเทคนิคการตั้งเป้าหมายล่าสุด เราได้สร้างเป้าหมายที่ชาญฉลาดสำหรับ Poker Pilgrims ในปี 2021 แน่นอนว่าเป้าหมายอันดับต้น ๆ ของเราคือการเล่นโป๊กเกอร์สดอีกครั้ง เราไม่สามารถรอจนกว่าเราจะได้รับวัคซีนทั้งหมดและปลอดภัยที่จะกลับไปที่โต๊ะ แต่สำหรับเป้าหมายบางอย่างที่เราควบคุมได้…เป้าหมาย SMART ปี 2021 ของเราเผยแพร่โพสต์ที่มีการดูอย่างน้อย 1,000 ครั้งภายในสิ้นเดือนมีนาคม – เป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จในการเจาะจงวัดผลได้ (ผ่าน Google Analytics) และขอบเขตเวลา เรามีโพสต์เพียงสามครั้งเท่านั้นที่มีผู้เข้าชม 1,000 ครั้งในปี 2020 บทความของเราเกี่ยวกับสถานที่ที่ดีที่สุดในการอยู่ถ้าคุณรักโป๊กเกอร์มีถึง 1,000 รายการที่เร็วที่สุดในขณะที่บทความของเราเกี่ยวกับห้องโป๊กเกอร์เซาท์ฟลอริดาที่เผยแพร่ในปี 2019 มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 2,500 ครั้งในปีที่แล้ว แทนที่จะเบื่อคุณกับเป้าหมายที่เหลืออยู่ของเราอย่างชาญฉลาดเราจะอธิบายแต่ละข้อด้านล่างนี้ เพิ่มรายชื่ออีเมลของเราเป็น 100 คนภายในสิ้นปี – เราใช้ MailerLite เพื่อรวบรวมที่อยู่อีเมลและส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์พร้อมการอัปเดตโพสต์ ในฐานะบล็อกเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถแม้แต่จะคิดถึง ConvertKit ได้เราจึงพอใจกับความสามารถของ MailerLite เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามหลังจากสามปีเรามีเพียง 29 รายชื่อในรายชื่อของเรา (และหนึ่งคนคือลูกสาวของฉัน!) ดังนั้นการสร้างรายการดังกล่าวจึงเป็นเป้าหมายใหญ่สำหรับปีนี้ เป้าหมาย SMART ประสบความสำเร็จมากขึ้นคลิกเพื่อทวีตการอัปเดตข้อมูลการนับตารางของเราภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม – หนึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือข้อมูลการนับตารางของเรา เราได้ทำงานอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนห้องโป๊กเกอร์ต่างๆโดยเฉลี่ยในวันต่างๆของสัปดาห์ ในขณะที่ Bravo และ PokerAtlas เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนับโต๊ะในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลว่า Omaha มีโต๊ะทำงานกี่โต๊ะในวันเสาร์ที่ผ่านมาหรือจำนวนตารางที่ $ 1-2 NLH ทำงานในเย็นวันอังคารโดยเฉลี่ย เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในช่วงสองปีที่ผ่านมาในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาสเวกัสฟลอริดาและนิวอิงแลนด์) เพื่อช่วยให้นักเล่นโป๊กเกอร์ได้เรียนรู้ว่าห้องใดมีการเล่นโป๊กเกอร์ที่พวกเขากำลังมองหา น่าเสียดายเช่นเดียวกับทุกสิ่งอื่น ๆ ในปี 2020 ได้เปิดใช้โป๊กเกอร์ ห้องต่างๆจะเปิดปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง (หวังว่า) [In case you are interested, we are keeping track of room openings and closings across the US over on the APT blog. You can find them here]. จำนวนโต๊ะไม่เคยคงที่และแม้แต่คำจำกัดความของ “โต๊ะ” ก็แตกต่างกันไปในแต่ละห้องเนื่องจากห้องต่างๆสามารถนั่งได้ทุกที่ตั้งแต่ 4 มือ (ย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูร้อน) ไปจนถึง 8 มือ (ในเวกัสและฟลอริดาที่มีลูกแก้ว) เป้าหมายใหญ่ในปีนี้คือการรีเฟรชข้อมูลการนับโต๊ะของเราเมื่อเราได้รับความเสถียรในโป๊กเกอร์สด นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะขยายจำนวนของเราไปยังตลาดหลัก ๆ ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งแรกก่อนอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการนับโต๊ะของเราโปรดดูโพสต์ของเราเกี่ยวกับโต๊ะโป๊กเกอร์เงินสดโดยเฉลี่ย รับถึง 60,000 เพจวิวภายในสิ้นปี – นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกไปข้างนอก ในปี 2020 แม้จะมีการชะลอตัวโดยทั่วไป (และการลดลงของผลผลิตที่สอดคล้องกันของเรา) เราสามารถทำได้ถึง 32,000 หน้าที่มีการเปิด เราคิดว่าเราสามารถเพิ่มเป็นสองเท่าในปี 2021 ซึ่งจะต้องมีกำหนดการเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณภาพและการโพสต์บนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อทำได้ เราพบว่า Twitter มีคุณค่า จำกัด ในการดึงดูดผู้อ่านไปยังโพสต์ที่ดีที่สุดของเรา อย่างไรก็ตาม Facebook สามารถดึงดูดผู้คนนับร้อยให้โพสต์ใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งวัน ในปี 2020 เราได้เริ่มใช้ฟีด Instagram ซึ่งเราหวังว่าจะใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นในปี 2021 และในที่สุดก็สร้างรายได้จากบล็อก 2,000 เหรียญภายในสิ้นปี – เราทำเงินได้มากกว่า 1,200 เหรียญจากเว็บไซต์ในปี 2020 ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเราด้วย เหลือบิต อย่างไรก็ตามเราชอบที่จะยกระดับบล็อกจากโครงการที่หลงใหลไปสู่ความพยายามในการทำเงิน (แม้ว่าการทำเงินจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม) นอกจากนี้เรายังชอบที่จะสามารถลดการพึ่งพาความเร่งรีบหลักของเราเมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีแห่งการเดินทางของเรา การเปิดเผยข้อมูล: ลิงก์บางส่วนในหน้านี้เป็นลิงก์พันธมิตร อย่างไรก็ตามเราชอบผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ เราสัญญา! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูหน้าการเปิดเผยข้อมูลของเรา ชอบโพสต์นี้ไหม ตรงไปที่แถบด้านข้างและสมัครสมาชิก เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อใดก็ตามที่มีการเผยแพร่บล็อกโพสต์ใหม่ของ Poker Pilgrims!

คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต
คาสิโน99
88 คาสิโน
88คาสิโน

พายุเฮอริเคน Irma สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในกองกำลังของ St Maarten ยกเลิก WSOPC

0 Comments
Vanessa Selbst

ว้าว. มันแย่กว่าที่เราคิด – และเรารู้ว่ามันจะแย่มาก พายุเฮอริเคนเออร์มาพัดถล่มหมู่เกาะเวสต์อินดีสในสัปดาห์นี้และได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อหมู่เกาะแคริบเบียนที่เราชื่นชอบ รีสอร์ททั้งหมดในปุนตาคานาและเซนต์มาร์เท่นที่เราเคยไปสำหรับการแข่งขันโป๊กเกอร์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก St Maarten ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนผู้จัดทัวร์นาเมนต์ WSOPC ที่เราวางแผนจะเข้าร่วมในเดือนพฤศจิกายนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกเลิกการแข่งขัน ไม่มีใครรู้ว่าสนามบินจะเปิดอีกครั้งเมื่อใดและโรงแรมโฮสต์กำลังยกเลิกการจองทั้งหมดในช่วงที่เหลือของปี 2560 HURRICANE IRMA: Devastation in St Martin #Caribbean #HurricaneIrma https://t.co/onFPE52a0X pic.twitter.com/ 1sd89vurgZ— WIC News (@WIC_News) 6 กันยายน 2017 “เนื่องจากสถานการณ์ที่ WSOPC Caribbean Poker Festival วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2017 ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดจะได้รับเงินคืน” อ่านคำชี้แจงจากผู้จัด TK โป๊กเกอร์คำแถลงอย่างเป็นทางการของ Sonesta Maho Resort & Casino ที่จะมีการจัดงาน WSOPC: “แขกและพนักงานของ Sonesta Maho Beach Resort & Royal Casino ทุกคนปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายความเสียหายของ Sonesta Maho Beach Resort & Royal Casino นั้นรุนแรง เช่นเดียวกับความเสียหายและการทำลายล้างอย่างกว้างขวางบนเกาะ Sint Maarten อันเป็นที่รักของเราความเสียหายรุนแรงยังเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติ Princess Juliana และเราไม่มีข่าวว่าสนามบินจะกลับมาเปิดให้บริการเมื่อใดทีมผู้บริหาร Sonesta St. Maarten และผู้บริหาร ment กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือแขกที่อยู่ที่รีสอร์ทให้ปลอดภัยมั่นคงและสะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าพวกเขาจะสามารถออกจาก Sint Maarten ได้ – นี่คือข้อกังวลหลักของเรา ขณะนี้ผู้เข้าพักอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของรีสอร์ทเนื่องจากความเสียหายที่รีสอร์ทได้รับความเสียหายการจองเพิ่มเติมทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี 2017 จะถูกยกเลิก “ความคิดของเราอยู่กับคนที่ยอดเยี่ยมของ St Maarten และสาธารณรัฐโดมินิกัน เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทราบถึงวิธีที่เราสามารถช่วยพวกเขาผ่านสิ่งนี้ได้นอกจากนี้เราจะคิดถึงเพื่อนของเราในฟลอริดาที่ Irma กำลังมุ่งหน้าไปในสุดสัปดาห์นี้

คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต
คาสิโน99
88 คาสิโน
88คาสิโน

ผู้คนใน St Maarten ต้องการความช่วยเหลือจากเรา

0 Comments
Vanessa Selbst

รีสอร์ทในเซนต์มาร์เท่นที่เรารู้จักและชื่นชอบอยู่ในความโกลาหลหลังจากพายุเฮอริเคนเออร์มา สัปดาห์ที่แล้วหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมในโป๊กเกอร์ของเราถูกพายุเฮอริเคนเออร์มาแบน พายุประเภท 5+ ได้พัดเข้าสู่เกาะหลายแห่งในทะเลแคริบเบียนด้วยลม 185 ไมล์ต่อชั่วโมงหลังคาฉีกอาคารบ้านเรือนที่ราบเรียบและถมถนนด้วยต้นไม้และเศษซากปรักหักพัง Sonesta Maho Resort ซึ่งจะจัดงาน WSOPC St Maarten ในเดือนพฤศจิกายนต้องปิดลง โรงแรมที่เสียหายอย่างหนักต้องยกเลิกการจองทั้งหมด คาสิโนฝั่งตรงข้ามได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและปิดให้บริการ ดังนั้น WSOPC จึงถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการข่าวเศร้าสำหรับเรา – แต่ก็น่าเศร้าสำหรับคนในท้องถิ่น ไม่เพียง แต่เกาะและบ้านของพวกเขาจะถูกทำลาย แต่ตอนนี้รีสอร์ทที่พวกเขาทำงานอยู่ถูกปิด ช่วงเวลาที่ยากลำบาก: (เกาะนี้ได้เริ่มกระบวนการสร้างใหม่ที่ยาวนานหลังจากเกิดพายุ แต่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือน้ำอาหารและยาและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ล้วนต้องเสียเงินเราบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยเซนต์ มาร์เท่นต้องส่งเงินช่วยเหลือเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือมากมายบนเกาะนี้และสภากาชาดเนเธอร์แลนด์ได้เปิดบัญชีพิเศษเพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมหากคุณสามารถจัดการเว็บไซต์ของเนเธอร์แลนด์ได้คุณสามารถบริจาคได้ที่นี่ Hurricane Irma Relief Fund ขององค์กรรับบริจาคออนไลน์และเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ

คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต
คาสิโน99
88 คาสิโน
88คาสิโน

Throwdown Thursday: Online Poker Duel

0 Comments
Vanessa Selbst


ตอนนี้เราอยู่ลึกลงไปแปดเดือนในความว่างเปล่าไร้โป๊กเกอร์ในปัจจุบันนี้และต้องทำบางอย่าง ดังที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เราโชคดีมากที่ได้ไปเล่นโป๊กเกอร์ที่แทมปาเบย์เมื่อโลกหยุดหมุน ฉันเชื่อว่าเราได้ในทัวร์นาเมนต์เดียวกลับบ้านเมื่อต้นเดือนมีนาคมก่อนที่โลกจะปิดตัวลงจริงๆ และตั้งแต่…จิ้งหรีด ในขณะที่นิวแฮมป์เชียร์ที่อยู่ใกล้เคียงของเราเปิดห้องโป๊กเกอร์ในช่วงฤดูร้อนเรายังไม่อยู่ในสถานะที่จะสนุกกับเกมสดและน่าจะยังไม่ถึงเดือน ซึ่งนำเราไปสู่โป๊กเกอร์ออนไลน์ พอลและฉันทั้งคู่เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ก่อนวัน Black Friday และเมื่อไม่นานมานี้พอลได้เขียนข้ออ้างจากใจจริงให้ทุกรัฐทำให้ถูกกฎหมายอีกครั้ง เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้มีโอกาสเล่นบนเว็บไซต์เกมในบ้านของ Pokerstars พอลมีความสุขมากที่ได้กลับไปเล่นโป๊กเกอร์ (โป๊กเกอร์รูปแบบใดก็ได้) ที่เขาจะเล่นทุกวันถ้าทำได้ ตรงไปตรงมาฉันเกลียดมัน ดังนั้นเราจึงคิดว่าหัวข้ออะไรจะดีไปกว่าสำหรับ Throwdown Thursday โป๊กเกอร์ออนไลน์: รักหรือเกลียด? อันดับแรกคือพอลผู้ชื่นชอบดิจิทัลทุกสิ่ง Paul: เล่นกับไม่เล่นเลยดูเหมือนจะไม่ใช่เกมง่ายๆ ถ่ายทอดสดหรือออนไลน์: คุณเล่นไพ่ติดตามแนวโน้มของฝ่ายตรงข้ามและสร้างกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการชนะ ดูเหมือนจะเป็นกระบวนการเดียวกันกับฉันไม่มีการสนทนาทางการเมืองเป็นครั้งคราวซึ่งทำให้ฉันใส่หูฟัง Heather: เด็กชายฉันไม่เห็นด้วยมากกว่านี้ โป๊กเกอร์ออนไลน์ขาดทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเกมนี้ การติดต่อทางสังคมการรับความรู้สึกสำหรับเกมของฝ่ายตรงข้ามการติดต่อทางสังคมการจับตาดูการบอกเล่าที่หลากหลายและฉันพูดถึงการติดต่อทางสังคมหรือไม่? พอล: ครั้งต่อไปที่ฉันคิดหาคำบอกทางกายภาพจะเป็นครั้งแรกที่ฉันคิดหาคำบอกทางกายภาพ บางทีฉันอาจจะสมาธิสั้นเกินไปสำหรับความสนใจแบบนั้น รูปแบบการเดิมพันและการติดตามสิ่งที่ผู้คนมีในการประลองฉันสามารถจัดการได้และมันง่ายกว่าทางออนไลน์จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการจดบันทึกออนไลน์ง่ายกว่าการถ่ายทอดสด และการติดต่อทางสังคมใช่ว่าจะยอดเยี่ยมในทางทฤษฎีจนกระทั่งคุณอยู่ในทัวร์นาเมนต์ซึ่งนั่งข้างนาธานเลนขี้เมาตะโกนใส่หูคุณ ให้ถ้ำและ wifi ของฉัน! Heather: ฉันพบว่ามันยากที่จะให้ความสนใจทางออนไลน์มากกว่าการถ่ายทอดสด ฉันมีสมาธิที่ดีที่โต๊ะโป๊กเกอร์ แต่เมื่อฉันไม่ได้อยู่ในมือออนไลน์ฉันกำลังทำอย่างอื่นนอกจากดูว่าเกิดอะไรขึ้นในการประลอง ฉันกำลังตรวจสอบ Facebook หรือกำลังอ่านข่าวล่าสุด บางทีฉันกำลังเล่น Words กับเพื่อน ๆ มันไม่สวย ถ้าไม่มีโซเชียลชี้นำฉันก็เป็นระเบียบ ฉันรู้ในสมองของฉันว่าโป๊กเกอร์ออนไลน์เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าโป๊กเกอร์สด แต่รู้สึกเหมือนต้องใช้เวลาหนึ่งกัปกว่าจะผ่านมือเจ้ากรรม Paul: และพวกเขาเรียกฉันว่าคนขี้อาย! มีหลายภารกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณออนไลน์ แต่เมื่อคุณตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่การกระทำคุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้มากมาย พระเจ้าทรงทราบเมื่อเรากำลังเล่นสดเรากำลังส่งข้อความตรวจสอบข่าวออนไลน์และจับภาพบางเกมออกจากสายตาของเรา แล้วก็มีนาธานเลนขี้เมา Heather: คุณอาจจะทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ฉันกำลังให้ความสนใจอยู่ ยกเว้นเมื่อฉันตอบกลับข้อความของคุณ … ฉันพบว่าเกมออนไลน์น่าเบื่อและน่าโมโห ถ้าฉันได้รับสองครั้งใน PokerStars อีกครั้งเมื่อฉันอยู่ข้างในฉันจะโทรหา FBI เกี่ยวกับอัลกอริทึมการสุ่มของพวกเขา! พอล: และที่นี่เธอไปจากเนินหญ้า ฉันได้ยินว่านักทฤษฎีสมคบคิด PokerStars กำลังมารวมตัวกันที่รอสเวลล์ในปีหน้าสำหรับการประชุม อาจได้รับตั๋วสำหรับคริสต์มาส Heather: คุณเห็นแล้ว! มันเป็นจังหวะที่เลวร้ายที่ฉันทำเมื่อฉันอยู่ใน Pokerstars คุณรู้ว่าฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้! พอล: ถอดหมวกกระป๋องออกสักครู่…แน่นอนว่าฉันพลาดบางแง่มุมของโป๊กเกอร์สด – คนที่ฉันชอบดีลเลอร์ที่เรารักความรู้สึกของไพ่และชิปจริง แต่ตอนนี้เมื่อเรามุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงให้กับตัวเองและคนอื่น ๆ สำหรับการแพร่กระจายของโรคซึ่งจะไม่กล่าวถึงมันเป็นทางเลือกเดียวที่เรามีสำหรับโป๊กเกอร์ และฉันขอเตือนคุณได้ไหมว่าตัวเลือกความบันเทิงในปัจจุบันของเราคือซีซันที่ 5 ของ Billions ที่มีคำบรรยายว่า“ คุณจำได้ไหมเมื่อคุณไม่ได้เกลียดตัวละครทุกตัวและ Paul Giamatti ไม่ได้กลายเป็นภาพล้อเลียนตัวเอง?” Heather: ความเบื่อไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่ฉันจะเสียเวลาไปกับการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ มีสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้เรียกว่าหนังสือคุณก็รู้ มีหนังสือเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ด้วยซ้ำ! พอล: อย่างที่คุณรู้คติของฉันคือความเบื่อหน่ายคือความตาย ความเบื่อหน่ายเป็นข้ออ้างสำหรับอะไรก็ได้ Heather: ฉันคิดว่าสรุปได้ค่อนข้างดี ความเบื่อหน่ายสำหรับผู้ชนะ คิดว่าฉันจะติดหนังสือและพันล้านจนกว่าจะได้เล่นสดอีกครั้ง Paul: คุณจะพบฉันใน PokerStars ชอบโพสต์นี้ไหม ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่? ตรงไปที่แถบด้านข้างและสมัครสมาชิก เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อใดก็ตามที่มีการเผยแพร่บล็อกโพสต์ใหม่ของ Poker Pilgrims!

คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต
คาสิโน99
88 คาสิโน
88คาสิโน

Sonesta Maho กำลังช่วยเหลือพนักงานของรีสอร์ทตาม Hurrican Irma

0 Comments
Vanessa Selbst

Sonesta Maho Resort ซึ่งโดยปกติจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน TK Poker Tour ในเมือง St Maarten กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพนักงานหลังจากเกิดพายุเฮอริเคนเออร์มา เราได้รับข้อความนี้จากพวกเขาในวันนี้โดยแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วย: “เกาะอันเป็นที่รักของเราถูกทำลายล้างและแม้ว่าเราจะสร้างขึ้นใหม่ในอนาคต แต่ตอนนี้เป้าหมายหลักของเราอยู่ที่ความพยายามบรรเทาทุกข์โดยให้สิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างสะอาด น้ำดื่มอาหารเสื้อผ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดมีหลายสิ่งที่ต้องทำและความเห็นอกเห็นใจต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งดังที่คุณทราบทีมงาน Sonesta St.Maarten และพนักงานและผู้คนใน Sint Maarten คือจิตวิญญาณของโรงแรมและจุดหมายปลายทางของเรา คือคนที่สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม – พวกเขาคือคนที่ทำให้เซนต์มาร์เท่นเป็น “เกาะที่เป็นมิตร” และพวกเขาไม่สามารถลืมได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ ตอนนี้โปรดช่วยเราช่วยพวกเขาเรากำลังทำงานโดยตรงกับองค์กรบรรเทาทุกข์ Samaritan’s Purse ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับมือกับผลพวงของเฮอริเคนเออร์มาคนแรกและปัจจุบันพวกเขาประจำการอยู่ที่ Sonesta Maho Beach Resort เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับ นอกจากนี้เรายังได้จัดตั้งหน้าการระดมทุนอย่างเป็นทางการสำหรับพนักงานและพนักงานของ Sonesta Resorts Sint Maarten และ The Maho Group กองทุนนี้จะรวบรวมเงินเพื่อจัดหาเสื้อผ้าเครื่องใช้และของใช้ในบ้านใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนความช่วยเหลือแก่พนักงานและพนักงานและชดเชยค่ารักษาพยาบาลและการเดินทางเราขอความช่วยเหลือและการบริจาคของคุณในวันนี้เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เราขอรับรองว่าการบริจาคของคุณถูกต้องและถูกกฎหมายและจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดบริจาคผ่านเพจ Sonesta St.Maarten GoFundMe ของเราโดยเฉพาะซึ่งให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทที่เป็นที่รักของเราที่: www.gofundme.com/sonestasxmstaff หรือเยี่ยมชม เว็บไซต์ Samaritan’s Purse เพื่อบริจาคให้กับหน่วยงานบรรเทาทุกข์ทั่วไปของเกาะเซนต์มาร์เทนที่: www.samaritanspurse.org เราไม่สามารถปล่อยให้เหยื่อของ Irma ในทะเลแคริบเบียนถูกลืมได้ งานจริงเพิ่งเริ่ม”

คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต
คาสิโน99
88 คาสิโน
88คาสิโน

รายการที่ดีที่สุดในการสตรีมตอนที่ 1: คอเมดี้และรายการหลังวันสิ้นโลก

0 Comments
Vanessa Selbst


สำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์หลายคนในปี 2020 นั้นค่อนข้างหยาบ หลายรัฐปิดห้องโป๊กเกอร์ของพวกเขาและคนอื่น ๆ ได้เห็นห้องเปิดและปิดอีกครั้ง ตอนนี้ในฤดูหนาวเราทุกคนต่างแสวงหาสิ่งรบกวนอื่น ๆ ในขณะที่เราได้เพิ่มการเดินป่าเป็นการส่วนตัวเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ (และเริ่มต้นบัญชี Instagram เพื่อจัดทำเอกสาร) แต่ก็ยังมีเวลาให้เติมเต็ม และไม่มีสิ่งใดเติมเต็มช่วงเย็นของฤดูหนาวที่มืดมิดเช่นซีรีส์สตรีมมิ่งที่ยอดเยี่ยมและยาวนาน ในขณะที่เราพูดเล่น ๆ ว่าเรา“ จบ Netflix แล้ว” เรายังคงแสวงหาซีรีส์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เราทำเราคิดว่าเราจะแบ่งปันรายการที่ดีที่สุดเพื่อสตรีมกับพี่น้องโป๊กเกอร์ของเรา เราจะมุ่งเน้นไปที่ซีรีส์ที่ทุกคนไม่เคยเห็น เรารู้ว่าคุณรู้จัก The Sopranos, Deadwood, The Wire, Breaking Bad, Mad Men, Curb Your Enthusiasm และ Game of Thrones (ตกลงเวลาสารภาพเราข้ามเรื่องนั้นไปอย่างไม่น่าเชื่อ) เราจะแบ่งปันรายละเอียดด้านล่างบางส่วนที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เนื่องจากนี่คือรายการสตรีมมิงที่ดีที่สุดบางรายการจึงมีไม่มากนัก แต่เราคิดว่าจะมีหนึ่งหรือสองที่คุณจะพลาด เรายังแบ่งปันรายการต่างประเทศที่เราชื่นชอบรวมถึงรายการที่ไม่พูดภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่สนใจคำบรรยาย เมื่อเราเริ่มทำรายการเราตระหนักว่าเรามีรายการที่จะแนะนำมากกว่าที่เรามีในโพสต์เดียว ดังนั้นวันนี้เราจะแชร์ Best Shows to Stream: ตอนที่ 1 เราจะพูดถึงคอเมดี้และรายการโปรดในปัจจุบันของเรา (ฉันสงสัยว่าทำไม) รายการโพสต์สันทราย สัปดาห์หน้าเราจะแชร์ซีรีส์และละครอาชญากรรมที่เราชื่นชอบ รายการที่ดีที่สุดในการสตรีม: คอเมดี้คอเมดี้อเมริกัน What We Do in the Shadows: สร้างโดย Taika Waititi (ผู้กำกับ JoJo Rabbit) รายการนี้สร้างจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องเดียวกัน แวมไพร์กลุ่มหนึ่งเข้ามาใช้ชีวิตบนเกาะสเตเทนในขณะที่พวกเขาพยายามที่จะลิ้มลองและเข้ากับคนในท้องถิ่น ถ่ายทำในรูปแบบสารคดี faux ของ The Office ตัวละครแต่ละตัวเกี่ยวข้องกับการแตกแขนงของความเป็นอมตะของตนเองและกฎบัตรของพวกเขาเพื่อครองอเมริกาเหนือ แวมไพร์หลักสามตัว ได้แก่ Nandor, Laszlo และ Nadja ต่างก็ต่อสู้กับนิสัยใจคอของตัวเอง กิลเลอร์โมที่“ คุ้นเคย” ของ Laszlo ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องกับคำสัญญาที่ผิด ๆ ว่าจะกลายเป็นแวมไพร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคลินโรบินสันแวมไพร์ผู้มีอำนาจครอบงำจิตวิญญาณผ่านการสนทนาที่น่าเบื่อขโมยการแสดงจริงๆ หลังจากผ่านไปสองสามตอน Colin Robinson จะกลายเป็นบทกลอนในบ้านของคุณ ไร้ยางอาย: ผู้ฆ่าเวลารายใหญ่ที่นี่: ตอนยาวกว่า 120 ชั่วโมงและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ฤดูกาลที่จะมาถึงจะเป็นตอนสุดท้าย) ไร้ยางอายติดตาม Gallaghers ครอบครัว Chicago South Side ที่มีปัญหาบางอย่าง Gallaghers อาจเป็นตระกูลที่ผิดปกติที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อให้หน้าจอทีวีของคุณมีความสง่างาม สิ่งที่ครอบครัวนี้ทำเพื่อความอยู่รอดและบางครั้งประสบความสำเร็จก็ยากที่จะดู แต่ตัวละครต่างก็เป็นที่รัก – แม้บางครั้งปรมาจารย์ผู้ทำลายล้างซึ่งรับบทโดย William H. Macy สองสามฤดูกาลในนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนได้รับการปกป้องและผิดหวังกับตัวละครราวกับว่าคุณเป็นพ่อแม่ของพวกเขา การแสดงเพียงไม่กี่รายการที่มีการแสดงที่ยาวนานนี้ยังคงสดใหม่และน่าสนใจ คุณแย่ที่สุด: มาตบแท็ก“ ไม่ใช่สำหรับทุกคน” ในแท็กนี้ทันที ชื่อนี้เหมาะ: ตัวละครหลัก (อย่างน้อยสามในสี่) ไม่ใช่คนดี พวกเขามักจะน่ากลัวซึ่งกันและกันทุกคนที่ขวางทางและตัวเอง มันไม่สวยที่จะดูและผู้ผลิตรายการนี้ก็ไม่ถือสามากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อคุณก้าวผ่านห้าฤดูกาลของการแสดงสาเหตุของพฤติกรรมที่น่ากลัวของพวกเขาก็ชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงจะมีความลึกใหม่ ในขณะที่มันเคลื่อนไปสู่ละครมากขึ้นในปีต่อ ๆ มาองค์ประกอบที่ตลกขบขันกลับมีความคมชัดมากกว่าความโหดเหี้ยมเหนือระดับ ตัวละครและการแสดงเติบโตขึ้นในระหว่างการวิ่ง และสำหรับเครดิตของมันไม่เหมือนกับการแสดงส่วนใหญ่ (Seinfeld, Lost … ) พวกเขาไม่ได้ระเบิดตอนจบ คำกล่าวชมเชย: Good Girls, Better Things Foreign Comedies Schitt’s Creek (แคนาดา): หนังตลกยอดเยี่ยมตลอดกาลเรื่องนี้บินอยู่ใต้เรดาร์มาหลายปี แต่ในที่สุดก็ครบกำหนดที่ Emmys ในปีนี้ การระดมความคิดของยูจีนและแดเนียลเลวี่ซึ่งรับบทเป็นสองตัวละครนำนั้นเกี่ยวข้องกับครอบครัวที่เคยร่ำรวยที่ยากจน ทรัพย์สินที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของพวกเขาคือห้องเช่าที่พังทลายลงกลางไม่มีที่ไหนเลย พวกเขาตั้งถิ่นฐานเพื่อวิ่งและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต่ำต้อยนี้และต่อสู้เพื่อละทิ้งการแสร้งทำเป็นโอบกอดเพื่อนบ้านใหม่ของพวกเขา ซีรีส์นี้จะไม่ใช่ถ้วยชาของทุกคน มันแปลกและอยู่เหนือองศาที่ n แต่ถ้าคุณยึดติดกับมันผลตอบแทนก็มากมาย แคทเธอรีนโอฮาร่าคนเดียวจะทำให้คุ้มค่ากับเวลาของคุณ เรื่องเพศศึกษา (อังกฤษ): เมื่อมองแวบแรกหนังตลกวัยรุ่นที่น่าหงุดหงิด แต่ความยอดเยี่ยมของนักแสดงหนุ่มที่นำโดยอาซาบัตเตอร์ฟิลด์ทำให้มันสูงขึ้น บัตเตอร์ฟิลด์รับบทเป็นนักเรียนมัธยมปลายกับแม่นักบำบัดทางเพศ (กิลเลียนแอนเดอร์สัน) วันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินตามรอยของเธอและเปิดบริการให้คำปรึกษาป๊อปอัพเซ็กซ์เอ็ด แม้ว่าสถานที่จัดแสดงจะดูหนาและไม่สมจริง แต่กลุ่มวัยรุ่นที่เก่งกาจก็มาร่วมแสดง พวกเขาทุกคนสัมพันธ์กันและการต่อสู้ของพวกเขาดูเหมือนจริง หลักฐานช่วยให้มีช่วงเวลาที่ตลกขบขัน Derry Girls (ไอร์แลนด์): การแสดงนี้จัดขึ้นที่ไอร์แลนด์เหนือในช่วง“ The Troubles” และบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเรียนคาทอลิกและครอบครัวของพวกเขา ความฮาของสาว ๆ บาร์นี้จะทำให้คุณหัวเราะออกมาดัง ๆ การวางความโง่เขลาซ้ำซากและการแสวงหาของวัยรุ่นในฉากหลังของการทิ้งระเบิดของ IRA นั้นมีความเสี่ยง แต่เดอร์รี่เกิร์ลส์ต้องเผชิญกับความท้าทาย คำกล่าวที่น่ายกย่อง: Lovesick (อังกฤษ), Fleabag (อังกฤษ), ภัยพิบัติ (อังกฤษ), Workin ‘Moms (แคนาดา), The IT Crowd (อังกฤษ) บทความที่เกี่ยวข้อง: Best Shows to Stream: Post-Apocalyptic / Sci-Fi American Post-Apocalyptic / Sci-Fi Battlestar Galactica: เพื่อความชัดเจนเราไม่ได้พูดถึงรุ่นวิเศษของ Lorne Greene / Dirk Benedict ในปี 1970 (ซึ่งมีนักบวช) แต่เป็นเวอร์ชัน 2004-2009 การแสดงนี้มีทีมนักแสดงที่ยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในรายการแอ็คชั่น / ไซไฟเรื่องแรกที่สร้างนักแสดงนำหญิงให้เป็นผู้นำ / นักรบที่แข็งแกร่ง Battlestar Galactica เรียกคืนแนวอวกาศไซไฟจากซีรีส์ต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของ Behemoth Star Trek แม้จะมีการตัดสินใจที่โชคร้ายสองสามครั้งในซีรีส์เรื่องนี้ แต่ก็ยังคงเป็นซีรีส์ไซไฟที่เราชื่นชอบตลอดกาล … จนกว่าจะถึงเรื่องที่จะกล่าวถึงด้านล่าง Fear the Walking Dead: ภาคแยกจากต้นฉบับที่โด่งดังกว่านี้เป็นพรีเควลของเหตุการณ์ที่เห็นใน The Walking Dead เป็นฉากเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของซอมบี้ในขณะที่ตัวละครต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและพยายามสร้างสังคมใหม่ เช่นเดียวกับต้นฉบับมีทีมนักแสดงที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นตัวอย่างนักแสดงจากซีรีส์ทีวียอดเยี่ยมอื่น ๆ รายการโปรดของเรา ได้แก่ Kim Dickens (Deadwood, Treme), Alycia Jasmin Debnam-Carey (The 100), Lennie James (Jericho และแน่นอนตัวละครเดียวกันของเขาจาก The Walking Dead), Maggie Grace (Lost, Californication) และ Garret Dillahunt (Deadwood และสิ่งอื่น ๆ อีกประมาณโหล) นักแสดงเหล่านี้มีฝีมือในการสร้างตัวละครที่น่าจดจำท่ามกลางทีมนักแสดงโดยไม่หันเหความสนใจไปจากความตั้งใจของการแสดง หิ่งห้อย: หนึ่งในอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทีวีคือชีวิตอันสั้นของอัญมณีหนึ่งฤดูกาลที่ทำแล้วเสร็จ มีเพียง 14 ตอนและภาพยนตร์ที่น่าติดตาม (Serenity – เพื่อเอาใจแฟน ๆ ที่โกรธแค้นเมื่อถูกยกเลิก) เรามักจะไม่แนะนำซีรีส์ที่มีระยะสั้นเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม Firefly ผสมผสานดราม่า / แอ็คชั่นที่เข้มข้นและไม่มั่นคงเข้ากับความขบขันเช่นเดียวกับการแสดงใด ๆ ที่เคยมีมา ตัวละครหลักเป็นที่ชื่นชอบและง่ายต่อการรูทและการดำเนินการที่สนุกสนาน การแสดงผสมผสานองค์ประกอบคิ้วต่ำและสูงของไซไฟในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และคุ้มค่ากับการชมแม้จะไม่ได้วิ่งเต็มรูปแบบ The Expanse: โอเค Heather อาจเข้าร่วม Battlestar Galactica ในการอภิปรายซีรีส์ไซไฟที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่สำหรับฉัน The Expanse พัดส่วนที่เหลือออกไป อีกรายการที่เกือบต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อ Syfy ยกเลิกการแสดงหลังจากสามฤดูกาล อย่างไรก็ตามมันช่วยให้เป็นรายการโปรดของ Jeff Bezos Amazon Prime หยิบมันขึ้นมาและผลิตซีซั่นที่สี่และห้า (จะเปิดตัวในเดือนธันวาคม) ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ หลักฐานมีสภาพชำรุด: กลุ่มทหารรับจ้างพบว่าตัวเองถูกลากเข้าสู่วิกฤตที่คุกคามการดำรงอยู่ของทุกสิ่ง ละทิ้งวิถีทางที่เห็นแก่ตัวพวกเขากลายเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติในการมีชีวิตรอด ฟังดูซ้ำซาก แต่มันไม่ได้ออกมาแบบนั้น ควอเตตหลักล้วนน่าสนใจ แต่นักแสดงสมทบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Shohreh Aghdashloo, Frankie Adams และ Thomas Jane ในฐานะตัวละครต่อเนื่องและ Jared Harris และ David Strathairn ในการปรากฏตัวของแขกรับเชิญเป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือน การแสดงนี้สร้างชุดวัฒนธรรมและภาษาที่มีชีวิตชีวาที่มีอยู่ในระบบสุริยะที่เติบโตเกินต้นกำเนิดของโลก ในที่สุดภาพที่น่าทึ่งของรายการก็นำไปสู่การแสดงที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลของทีวี Honorable Mentions: The 100, Jericho ในขณะที่เราพูดเล่น ๆ ว่าเรา ‘จบ Netflix แล้ว’ เรายังคงแสวงหาซีรีส์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพบคลิกเพื่อทวีต Foreign Post-Apocalyptic / Sci-Fi Orphan Black (แคนาดา): ฉันมีแนวโน้มที่จะพูดเกินจริง แต่สิ่งนี้ฉันยึดติดโดย: การแสดงของ Tatiana Maslany โคลนหลายตัวที่มีบุคลิกและภูมิหลังที่แตกต่างกันเป็นผลงานการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทีวี Maslany รับบทเป็นตัวละครหลักสี่ถึงหกตัวตลอดทั้งซีรีส์และตัวละครรองอีกหนึ่งโหลหรือมากกว่านั้น แต่นี่ไม่ใช่ Chevy Chase ที่สวมหมวกแบบต่างๆใน Fletch ตัวละครหลักของ Maslany ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่และซับซ้อนคุณจะลืมไปว่าเป็นนักแสดงคนเดียวกับที่เล่น หากยังไม่น่าประทับใจพอ Maslany จะเล่นฉากขยายโดยมีโคลนหนึ่งตัวที่แสร้งทำเป็นอีกหนึ่งโคลน การดูความแตกต่างเล็กน้อยในการแสดงที่ไม่เป็นไปตามโลกนั้นเป็นสิ่งพิเศษ พล็อตเรื่องที่ซับซ้อนนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีและนักแสดงคนอื่น ๆ ก็มีการแสดงสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากมาย แต่ Maslany คนเดียวก็คุ้มค่ากับเวลาของคุณ Dark (เยอรมนี): ใครก็ตามที่เฝ้าดู Dark และสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นใครและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสมควรได้รับการชักนำ Mensa ทันที ละครดัดจริตครั้งนี้และจักรวาลไม่ได้มีไว้สำหรับคนใจอ่อน ใครคือคนเลวและใครคือคนดี? แล้วหยดพลังงานที่หมุนอยู่กลางถ้ำจะทำอย่างไร? คำถามเหล่านั้นและคำถามอื่น ๆ อีกประมาณเจ็ดสิบข้อจะทำให้คุณสับสน อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าครุ่นคิดใช่มืดชิ้นส่วนของอัจฉริยะทางทีวีที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ คุณจะอธิบายให้เพื่อนฟังแบบรวบรัดไม่ได้นอกจากพูดว่า“ ดูเลย” ผู้รอดชีวิต (อังกฤษ): ในฐานะหนึ่งในการแสดงหลังวันสิ้นโลกครั้งแรกในต่างประเทศที่เราพยายามฉันแทบจำรายละเอียดไม่ได้ และโพสต์นี้ยาวเกินไป เชื่อเราเถอะการแสดงที่การระบาดใหญ่คร่าชีวิตมนุษยชาติไป 90% ถือเป็นเรื่องที่ดี และมีงานให้ชมน้อยกว่าหลายรายการในรายการนี้ ยกย่องชมเชย: ทันทีทันใด (ออสเตรเลีย), ฝน (เยอรมนี), สู่ทะเลสาบ (รัสเซีย) ชอบโพสต์นี้หรือไม่? ต้องการเรียนรู้การแสดงละครและอาชญากรรมที่ดีที่สุดเพื่อสตรีมหรือไม่? ตรงไปที่แถบด้านข้างและสมัครสมาชิก เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อใดก็ตามที่มีการเผยแพร่บล็อกโพสต์ใหม่ของ Poker Pilgrims!

คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต
คาสิโน99
88 คาสิโน
88คาสิโน