The Pros and Cons of Making a Living From Poker

0 Comments
Winamax Bans Team Pro Ivan Deyra สำหรับการนับจำนวนมาก


If you enjoy poker, making a living from playing this game seems like living the dream.

Do something you love, and it will never feel like work.

But, before you go all in, you should be aware of all of the pros and cons that come with playing poker for a living.
If you’re considering getting more serious about your potential poker career, here are some of the most prominent advantages and disadvantages that come with being a professional poker player.
The Advantages of Playing Poker for a Living
You Own Your Own Time
If you’re playing poker for a living, you’re effectively choosing your work hours. Being your own boss, especially in a career path such as this, means that you’re entirely free to tailor your own time and make the best of every day.
The hassle of working night shifts or waking up early every morning to drive to work won’t be a problem if you gown down this road.

Your “offices” are the online poker tables and live poker tournaments you choose to participate in.

Just keep in mind that you must maintain great discipline in such a job, as not to lose yourself in the flexibility and freedom of your own time.
No Salary Ceiling
The biggest reason most poker players want to go professional is the unlimited profit available for those who dare to claim it.
Although money shouldn’t be your primary motivator, it’s hard not to think about the multi-million prizes at the biggest poker tournaments in the world.
Even if you are just starting out playing online on real money poker sites, there are still countless options with prizes significantly more extensive than what most working people can earn in their day jobs.

Plus, the best part about this is that there’s no salary ceiling on how much you can bring home each month.
Living and Traveling Anywhere in the World
Another great advantage of playing poker for a living is that you can experience the feeling of always being on vacation while traveling for work and making money in the process.
If you plan on becoming a full-time poker player, you can look forward to frequently traveling to some of the biggest and most exciting cities in the world.

From Las Vegas and London to Barcelona and Monaco, you make your own schedule as packed or free as you wish.

Moreover, as a professional poker player, you have unlimited freedom in choosing a location where you want to settle down.
If you want to make your home in a sunny and warm place, you can select a popular poker destination such as the Caribbean.
This will allow you to enjoy endless summers while still being very close to some of the most popular and rewarding poker tournaments.
The Disadvantages of Playing Poker for a Living
No Guaranteed Income
The most significant benefit of a day job is that you know exactly how much money you’re earning every month.

When you switch up your day job for a professional poker career, this safety net disappears.

While it’s true that you’ll be able to win massive amounts of money potentially, there’s no telling when or even if this will come.
Instability of income is a typical tradeoff in many careers that offer a higher profit ceiling.
If you like playing it safe and can’t risk running a negative balance for a few weeks or months, pursuing a career in Texas Hold’em probably isn’t the best way to go.

That said, if you’re ready to accept the swings and have the mindset to handle the pressure of unstable earnings, you can turn this disadvantage into your advantage.
The Road to Success Can be Arduous
Watching Daniel Negreanu toy with his opponents makes it seem almost effortless. But, most of us forget that we’re watching the end result of years of studying the game and the psychology of their competitors.

All professional poker players have experienced great highs and lows throughout their long journey.

Don’t go into it thinking that it’s going a smooth ride all of the time. Confidence is a must-have, but you should continuously work on your skills to back this up.
Of course, some players have achieved great success in their first few years of playing the game, but these are outliers.
If you’re aiming to make poker your lifetime career, you need to arm yourself with patience and always remember that you’re in it for the long run, and variance will catch up with you eventually.
Stable Budget Needed to Start
Although poker offers you the opportunity to win a lot of money, you also need to have adequate starting capital before you even consider devoting all of your attention to the game.
The lack of money is one of the more significant reasons why most players don’t commit to playing poker professionally.
For many players, it can take years before they can get to a consistent level of winning in poker. If you don’t have the capital to start or a stable day job to cover your poker losses, you can quickly grow tired of the stress and grind.
It’s crucial to remember that success isn’t guaranteed and that you should never risk the money you can’t afford to lose. Learning good bankroll management is a must!

Are you Ready to Become a Professional Poker Player?
The hard truth is that not everyone is cut out to be a world-class poker player. But, with enough patience and work, you can make a great living from playing poker.
This is because, ultimately, the pros heavily outweigh the cons, and most players who truly commit to studying and learning the game can succeed in it.

If you’re passionate about poker and ready to put your energy into it, nothing is stopping you from making a career out of it.

To get some help on your path, check out the best poker training sites out there, as you’ll find plenty of great resources here.

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

What Makes Online Poker More Popular Than Other Casino Games

0 Comments
ผู้เล่นสี่ประเภทที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีกำไร


Poker has been one of the most popular card games for a long time. Even before the internet, many people have had a chance to play one variation or another at home with friends and family and fall in love with the game. At the turn of the century, online poker has experienced a huge boost in popularity, largely driven by Chris Moneymaker’s 2003 WSOP win. In the years to follow, Texas Hold’em has become more popular than any other casino game you can think of. Millions of people all over the world wanted to learn the game, many of them with no previous gambling experience or affinities. This article will try to answer why poker became so popular so quickly, and why it’s more appealing than other games found in a casino. Easy to Learn & Fun to Play The number one reason why Hold’em was picked up so quickly by people worldwide is its seeming simplicity. Hold’em rules are easy to learn, and it won’t take you more than a few minutes to figure out how to play. In many ways, poker is a very beginner-friendly game. Of course, more experienced players know that there is much more to this game than meets the eye, but this knowledge comes later. To start with, you can learn the rules and jump straight into the action. Of course, this is true for many other casino games like roulette or blackjack, but the difference is, these aren’t as fun or as sociable. Playing a poker tournament or a cash game in a casino or at home with friends can be super-entertaining and exciting, even if the stakes are small. The challenge of outplaying and outsmarting your opponents is often enough of a motivation. It’s a Fine Mix of Luck & Skill Another reason why poker is more popular than other casino games is the fine balance of skill and luck present in this game. With almost all casino games, there is no real suspense – the house always wins in the long run. In poker, you’re playing against other people, and it’s you against them. The house only takes a small percentage of every pot, known as the rake, and the game isn’t “rigged.” No one has the inherent advantage. Of course, more experienced players who study the game will win more in the long run, but everyone has the same starting position. Low Barrier to Entry If you take $20 and take it to casino tables, the odds are, it won’t last you very long. The minimum bet at a blackjack table is often $2 or $5, so unless you get very lucky, you’ll be out before you even start to have fun. With online poker, you can take that same $20 and really make it work for you. With tournaments starting as low as $0.10 and cash tables featuring blinds of $0.01/$0.02, $20 or $30 can be quite meaningful, especially if you have the discipline to stick to good bankroll management. If even this is too rich for your blood, there are dozens of freeroll tournaments running every day, offering you a chance to play poker, have fun, and win some real cash without risking a single cent. A Significant Competitive Element Poker is one of the few games you’ll find in a casino that is heavily dependent on the player’s skill. With slots, another popular casino game, the player can find a bit of an advantage with daily free spins no deposit offers, and some other bonuses, but they can’t influence or control the outcome of the game in any way. However, good poker strategies can almost guarantee a win. Since skills and knowledge play such an important role, the game is very competitive. Being a winning poker player means something. It means you’re actually better than most other players you cross paths with. This doesn’t exist with casino games. There are no blackjack leaderboards or all-time money lists and for a good reason. There are no winners at blackjack, especially these days when card counting, the only strategy that can turn the tables on a casino, has been all but eradicated. The Glitz & Glamour of Live Poker Televise poker has certainly contributed to the game’s popularity. Watching players go head to head for huge tournament prizes or fighting it out for six and even seven-figure pots often feels like magic happening before your eyes. When you see a player lift up the trophy and there is a pile of money right in front of him, there is always that feeling that it could be you in his place. There is no TV coverage of other casino games because they’re simply not competitive or fun to watch. Sure, someone can catch a lucky streak on roulette, but everyone knows it’s just a matter of time before that money ends up back in the casino’s coffers. A Shot at Winning Life-changing Money There is no other casino game (or a game in general) that makes it possible for a random stranger to sit down, play for a few hours (or a few days), and walk away with life-changing money without putting their entire life work or savings on the line. It is only in poker that you can enter a tournament for a few thousand, or qualify for that same tournament for just a few hundred bucks, and then walk away with a truly life-changing amount of money. Chris Moneymaker did it first, and many followed in his footsteps, keeping the poker dream alive. It’s a far-fetched dream, to be sure, but you won’t get to experience it playing any other casino games. With all this being said, there is nothing wrong with blowing off some steam at the tables as long as you’re smart about it. If you’re a fan of poker, a casino game that might be to your liking is Ultimate Texas Hold’em.

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

Popular Games Among Poker Players – Which Is Your Favorite?

0 Comments
ผู้เล่นสี่ประเภทที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีกำไร


According to statistics, there are over 60 million poker players in the U.S. alone and at least 100 million around the world. Nowadays, with the accessibility factor of virtual platforms that allow fans to take their gameplay off the felt and onto the keyboard, more and more users are joining the online ranks each day, making Texas Hold’em increasingly popular. However, even the globe’s richest and most talented players don’t spend all their time playing and studying poker. There are a few other activities that many poker players have been known to love as much as a round of poker. Let’s take a look at the top 5 favorite non-poker activities of famous and amateur players alike. Baccarat Although poker and baccarat are obviously different pursuits in terms of applying strategy to gameplay, many fans of poker have been known to enjoy a few hands of the thrilling card game. Professional poker players who spend a lot of mental energy on the strategic game are able to relax and take a load off with a different type of activity that requires much less focus and concentration. Tech-savvy poker players who often enjoy playing in the digital realm on some of the best online casino options available can easily access various baccarat games as well. Of course, baccarat isn’t much of a skill game, and you won’t get the upper hand on the house (unless you’re Phil Ivey, that is), but the odds in baccarat aren’t that bad, especially when you bet on the banker. Chess The presence of chess in pop culture reached new heights recently with the release of the Netflix sensation, The Queen’s Gambit, and since then, it seems that everyone wants to get their hands on a chessboard. However, for poker players, chess has always been a classic favorite. Both games require players to practice intense focus and concentration skills as well as utilize personal strategies to outwit their opponents. Although chess is played against only one opponent, the best players must also develop elite decision-making skills and exert a significant amount of mental energy. This is because people who engage in chess games can only come out on top if they practice the art of prediction. The ability to think forward and guess their opponent’s next move is vital. The bottom line is: strategic thinking is common to poker and chess and could be the reason why so many love to play both. After all, it could even help a poker player’s performance to sharpen their mind with another type of strategic game like chess in their free time. One of the famous players to recently take up chess is Daniel Negreanu. DNegs is a total beginner in the game but seems very keen on developing his skills. Backgammon Backgammon is another non-poker activity that many players have been known to play when they aren’t at the virtual or physical poker table. This game is one with ancient historical roots, dating back all the way to Mesopotamian times. This 5,000-years old board game can be similar to poker in terms of skill, as the most talented player will always come out ahead at the end of any given matchup. The overall goal of backgammon isn’t so complex to understand. However, players must figure out a strategy that works best for them as the game involves lots of deep strategies. In contrast to poker, backgammon makes use of a die, also adding a layer of luck, which is an essential part of poker, too. Compared to chess, backgammon has some commonalities, such as featuring just two players and using a board and pieces to mark the moves. Backgammon could be placed somewhere between chess and baccarat on this list. Poker players enjoy it because it’s not as intense as the game they’re used to playing but is still an entertaining and competitive option. The most famous player who’s also a huge backgammon fan is, of course, Gus Hansen. The Great Dane is actually one of the top baccarat players in the world, and he’s made a fair bit of money from the game. Bridge Bridge is by far the most complicated card game in existence. Played by four players, two against two, bridge requires extensive studying and a lot of effort away from the tables. The game isn’t as popular a choice among poker players as the rest on this list, and for a good reason. To be able to even play a proper game of bridge, you’ll have to do some serious learning and memorize a lot of information. Bridge games are quite intense, so it’s not something you’d want to do if you’re looking for a fun activity to reset your brain. On the other hand, like chess, bridge is quite challenging and helps keep your mind sharp, which is why some poker players enjoy it. Gin Gin, or gin rummy, is a very popular card game that is also enjoyed by many poker players. It probably owes some of its popularity in the poker circles to the fact it was played by Stu Ungar, one of the game’s most iconic characters. Although the luck factor is quite significant in gin, it is also a game of skill. A good gin player will always come out on top, and Ungar is one of the best examples of this. He used to be so good that he could no longer find an opponent willing to play him. It was the lack of willing gin opponents that led Stu to take up poker. The goal of the game is to get rid of all the cards in your hand by creating groups of the same rank or consecutive runs of the same suit. An observant player will gain an edge by paying attention to what cards his opponent discards and tailoring their strategy accordingly. Of course, some players like to keep it simple and prefer to stick to classic casino games such as blackjack.

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

การสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในโป๊กเกอร์ในประวัติศาสตร์

0 Comments
คุณกำลังทำอะไรเพื่อคนเป็นอยู่?


เมื่อคุณนั่งลงเล่น Texas Hold’em คุณหวังว่าจะชนะ แต่คุณก็คาดหวังว่าจะแพ้ โลกโป๊กเกอร์ได้เห็นการชนะครั้งใหญ่หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเพื่อให้คนหนึ่งชนะรางวัลใหญ่อีกคนมักจะต้องเสียเงินจำนวนมากเช่นกัน ในบทความนี้เราจะดูการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดในการเล่นโป๊กเกอร์เป็นประวัติการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะความรู้สึกเสมือนจริง ความน่าสนใจของโป๊กเกอร์เกมเดิมพันสูงเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน ๆ ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวม้วนสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อคนนับแสนในแต่ละมือ อย่างไรก็ตามเกมที่มีการเดิมพันสูงมักจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวสำหรับพวกเขา สำหรับผู้เล่นบางคนเกมเหล่านี้เกี่ยวกับการทำเงินให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามสำหรับบางคนพวกเขามีความกังวลมากขึ้นกับอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านที่มาพร้อมกับการเล่นเดิมพันดังกล่าว ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้เห็นเกมเสมือนจริงบางเกมบนกระดานเสมือนจริง ในอดีตการยิงระดับสูงเหล่านี้เกิดขึ้นหลังประตูปิดหรือในสถานที่ที่เป็นส่วนตัว ผู้เล่นโป๊กเกอร์สมัยใหม่ไม่กังวลมากเกินไปในการทำให้สถานการณ์ต่ำ พวกเขาหิวกระหายเกมเสมอพวกเขาจะพาพวกเขาไปทุกที่ที่สามารถหาได้ แน่นอนว่าสิ่งนี้มาพร้อมกับข้อแม้อย่างหนึ่ง หากคุณมีวันที่ไม่ดีกับอารมณ์หลายคนจะรู้เรื่องนี้ การสูญเสียโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับชัยชนะครั้งใหญ่ในโป๊กเกอร์เมื่อเกิดขึ้น สิ่งที่เราไม่ได้ยินมากนักคือการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์มักประสบ ที่กล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการลดลงจำนวนมากได้ดึงดูดความสนใจของชุมชนโป๊กเกอร์อย่างแน่นอน ผู้เล่นที่ต้องการก้าวไปสู่ชื่อเสียงท้าทายสิ่งที่ดีที่สุดมักจะยกธนบัตรเกินขอบเขต บางครั้งก็ทำให้พวกเขาเป็นฮีโร่ที่ทุกคนชื่นชมและตั้งหน้าตั้งตารอ แต่บางครั้งสิ่งต่าง ๆ ก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การล้มลงอย่างเจ็บปวดของ Brian Townsend เป็นเวลานานแล้ว แต่การล่มสลายครั้งใหญ่ของ Brian Townsend ในปี 2010 ยังคงเป็นที่น่าสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ Townsend เพิ่มขึ้นในปี 2010 โดยได้รับรางวัลประมาณ 2.5 ล้านเหรียญเมื่อปีที่แล้วจาก Full Tilt อย่างไรก็ตามเมื่อผู้เบี่ยงเบนตัดสินใจที่จะแสดงศีรษะที่น่าเกลียดดูเหมือนว่าผู้สนับสนุนจะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2010 รายได้ของปีที่แล้วเกือบทั้งหมดสูญเสียไปโดยสิ้นเชิงเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ยากลำบากโดยเฉพาะส่งผลให้รายได้ลดลง 1.3 ล้านดอลลาร์ ในหลายเดือนต่อมาทุกอย่างตกต่ำและในที่สุดจอมอนิเตอร์ “ไหวพริบ” ของเขาก็หายไป ทาวน์เซนด์ไม่ยอมแพ้โป๊กเกอร์ แต่เขาไม่ได้กลับไปสู่ตำแหน่งที่เขาเคยอยู่มานานกว่าทศวรรษ The Rise and Fall of Victor Isildur1 เกือบทุกคนในโลกโป๊กเกอร์รู้จักเรื่องราวของ Victor Isildur1 เขาบุกเข้าไปในชุมชนเดิมพันสูงจับศัตรูที่คิดจะต่อต้านเขา และในบางครั้งบลอม (ซึ่งยังไม่รู้จักตัวตนในเวลานั้น) กำลังทำลายเกม รูปแบบที่ผิดปกติของเขาությունըการปราศจากความกลัวทำให้เกิดการเดิมพันจำนวนมาก แต่เทพนิยายทุกเรื่องจบลงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิคเตอร์ หลังจากได้เงินประมาณ 7,000,000 เหรียญในช่วงเวลาสั้น ๆ มันก็เริ่มลดลง ก่อนที่จะหายตัวไปเล็กน้อยเขาโยนมันทิ้งไปทั้งหมด (จากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง) ส่วนหลักของการสูญเสียของเขาเกิดจากไม่มีใครอื่นนอกจาก Townsend ซึ่งรวมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ อีกหลายคนได้รวมเกมของ Bloom เข้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อต้านปรากฏการณ์สวีเดน ซึ่งแตกต่างจากบางคน Isildur1 ไม่ยอมแพ้ เขาสร้างเงินเดือนขึ้นมาใหม่เขากลับเดิมพันครั้งใหญ่ในเวลาไม่นาน เขาไม่เคยสามารถทำซ้ำการวิ่งเดิมของเขาได้ แต่ท้ายที่สุดแม้ว่าเขาจะจบลงอย่างน่าสยดสยองเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโป๊กเกอร์ออนไลน์ Notayma – หนึ่งในนามแฝงของ Guy Lalibert? ผู้เล่นภายใต้นามแฝง “Notayma” เป็นหนึ่งในผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Full Tilt Poker โดยสูญเสียมากกว่า 7,000,000 ดอลลาร์ในปี 2550 ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ตัวตนของบุคคลที่ยืนอยู่ข้างชื่อเล่นนี้ไม่เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการ เป็นที่เชื่อกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นของ Guy Lalibert นักธุรกิจผู้ร่ำรวยที่เคยมีส่วนร่วมในชุมชนโป๊กเกอร์ที่มีเดิมพันสูงโดยไม่ต้องแสดงอะไรมาก คิดว่า Laliberte เสียเงินมากกว่า $ 30,000,000 ในการเล่นออนไลน์ภายใต้นามแฝงต่างๆ ประสบการณ์ทั้งหมดลบ Guy ออกจากโป๊กเกอร์ออนไลน์ แต่เขายังคงมีส่วนร่วมในเกม և เป็นแรงผลักดันหลักที่อยู่เบื้องหลัง WSOP Big One ครั้งแรกสำหรับกิจกรรม One Drop $ 1,000,000 Guus Hansen ขาดทุนเป็นประวัติการณ์ในเวทีออนไลน์แม้จะมีสถิติตั๋วการแข่งขันสดที่ยอดเยี่ยม แต่ Guus Hansen ก็เป็นหนึ่งในผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเดิมพันออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงมืออาชีพ The Great Dane ไม่เคยรู้วิธีที่จะทำลายเกมเหล่านี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่เขาต้องใช้เวลาสักพักในการ (อย่างใด) ที่จะยอมแพ้ ในปี 2014 ความสูญเสียของเขาที่ Full Tilt Poker มีมูลค่าถึง 20 ล้านเหรียญซึ่งนำไปสู่แผนภูมิที่น่าเกลียดมากสำหรับ Dane ที่จะกลืนยาเม็ดแข็ง ในที่สุดเขาก็โยนผ้าโป๊กเกอร์ออนไลน์มุ่งเน้นไปที่เกมสดมากขึ้นเล่นแบ็คแกมมอนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จมากมายและประสบความสำเร็จมากขึ้น Patrick Antonius ปฏิเสธการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์หลังจากสูญเสีย $ 1,000,000 Patrick Antonius เป็นอีกชื่อหนึ่งที่คุณอาจรู้จักหากคุณติดตามโป๊กเกอร์เดิมพันสูง เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นยอดนิยมและประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจที่จะทิ้งมันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโป๊กเกอร์ออนไลน์หลังจากเสียเงินไปหนึ่งล้าน การสูญเสีย 1,000,000 ดอลลาร์อาจดูเหมือนเป็นเงินจำนวนมหาศาล แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่แพทริคเคยทำ การตัดสินใจของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนการซื้อที่หายไป แต่ฟินน์ตระหนักดีว่าโป๊กเกอร์ออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้วยการเปิดตัวซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์ทุกชนิดซึ่งเป็นเกมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เขาอาจจะใช้เวลาเรียนรู้วิธีการใช้ผู้ติดตามตัวทำละลายของตัวเอง แต่เขาตัดสินใจว่าเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้ผู้อื่นรู้สึกเหมือนจริงเพื่อมุ่งเน้นพลังงานของพวกเขาไปที่เกมสดที่คุณคู่ต่อสู้มองมาที่คุณ อีกด้านหนึ่ง โต๊ะ. เคล็ดลับในการเล่นโป๊กเกอร์ և หลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สิ่งที่ชัดเจนจากบทความนี้คือแม้แต่ผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่พ้นจากการสูญเสีย มีองค์ประกอบของโชคในเกมไพ่ทุกคนสามารถจับฉลากได้ อย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่คุณ (ควร) ทำได้ և หลีกเลี่ยงการทำเช่นนั้นเพื่อช่วยลดผลกระทบของโชคให้น้อยที่สุด เลือกเกมโป๊กเกอร์หนึ่งประเภทและยึดติดกับมัน มันจะดีกว่าสำหรับคุณที่จะเชี่ยวชาญในเกมเดียวแทนที่จะลองใช้รูปแบบต่างๆตลอดเวลา ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับประสบการณ์ เพื่อมาถึงจุดนี้ก่อนอื่นให้พิจารณาเล่นเกมโป๊กเกอร์และฟรีโอล คุณจะได้รับประสบการณ์โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการสูญเสีย มันง่ายมากที่จะตกหลุมพรางของการประเมินค่าที่สูงเกินไปหากคุณไม่ตั้งงบประมาณไว้ ยึดมั่นในการจัดการธนาคารที่ดีเสมอ อย่าติดตามความสูญเสียของคุณ เซสชันที่ไม่ดีเกิดขึ้น և จะส่งผลต่อความสามารถในการเล่นเกมที่ดีที่สุดของคุณ เดิน: กลับมาพร้อมโฟกัสใหม่ ที่นั่นคุณมี ตอนนี้คุณได้เห็นการสูญเสียเหล่านี้แล้วเงิน 100 ดอลลาร์ที่เสียไปในเกมเหย้านั้นไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกแย่ หากคุณมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าในโลกโป๊กเกอร์ให้ดีขึ้นต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ เพื่อปรับปรุงเกมของคุณ

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

Poker in India – Through the History Pages

0 Comments
ใครสามารถชนะโป๊กเกอร์ทองโอลิมปิกในปี 2024 ได้หรือไม่?


Poker is one of the most popular and arguably coolest card games in the world. Mostly depicted as a highly-strategic game played in smoky casinos, today, it’s much more than that. The introduction of online poker and especially Texas Hold’em, its most popular variation, helped the game quickly go global. One of the biggest countries that have experienced a significant surge in poker players is India. Let’s take a tour through the history pages and see how poker has shaped the Indian gambling industry over the past century. Poker in 20th Century India Poker has always been a touchy subject in India in terms of legality. The country has very outdated gambling laws, as the general governing gambling law in the country was passed back in 1867. This was at a time when the country wasn’t even independent yet. That said, gambling in India is mostly subject to individual state laws. Each state has enough freedom to set its own regulations. This also means that only states in this country can formulate gambling laws for their respective jurisdictions, so no law can entirely apply to the entire country. In some Indian states, gambling laws haven’t changed for more than a century. In Tamil Nadu, Telangana, and Andhra Pradesh, all forms of gambling, including poker, aren’t allowed. There are no live casinos or legal gambling sites. In India’s recent poker history, states have slowly started to open up to the possibility of wide legalization. However, these attempts are still slow, as many opponents of gambling criticize that the spread of the industry could lead to an increase in crime and money laundering. Currently, the only operating live casino India venues are those in Goa, Daman, and Sikkim. Even though the legislative side of poker is troubling, this game is by no means taboo for the Indian community. It’s believed that poker has been played in India for over a hundred years, dating back to the beginning of the 20th century, possibly even earlier. However, the game was mostly underground for the best part of the last hundred years. Even though many Indian people played poker, it never achieved mainstream status in the country until the 1990s. Although poker laws in most Indian states make it unclear whether public gambling is allowed or permitted, there’s no such confusion when it comes to online poker platforms. The law is clear when it comes to this: Indian online casinos and sites can’t offer any poker games. Only offshore gaming companies can provide such content. This brings us to the next important chapter of India’s poker history. The Popularization of Online Poker in India Poker has seen a rapid rise in popularity at the turn of the current century. This is mainly because of the wide adoption of smartphones and computer devices. Recent estimates show that there are around 430 million smartphone users in India. Of those, some 40% gamble online. But, there’s one even more fascinating statistical piece of data. Some estimates show that around 80% of the adult population enjoys gambling of some sort. Besides betting on football and cricket as the most prevalent forms, poker ranks very high in popularity among the Indian gambling population. Since the introduction of online poker a few decades ago, this game has become so prevalent that it took a whole new form on its own. With a population of over 1.3 billion people, many of whom are active computer and smartphone users, India has been one of the prime emerging markets in the past couple of years. Many renowned poker platforms and online casino sites have opened up their sites to players from India. Nowadays, the Indian poker industry maintains a very steady climb, growing at a rate of over 30 percent per year. Due to the COVID-19 pandemic, this trend received an even more significant boost, with millions of Indian poker players joining the action in 2019 and 2020. Most Notable Indian Poker Players As the country that gave us one of the most strategic games in the history of civilization, chess, India is highly receptive to many other strategic games. Poker falls into this category. There have been hundreds of noteworthy Indian poker players throughout the years, but several stand out as the most successful ones. Let’s wrap this article by up looking at a couple of the best Indian poker players of all time. Vivek Rajkumar Vivek Rajkumar is by far the top-earning Indian poker player of all time, with total winnings surpassing $8 million. His most prominent money finish came when he landed 5th place at the Triton Poker Super High Roller Series in London in 2019. For this achievement, he netted just over $3.6 million. Besides this most significant live cash result, he also holds a World Poker Tour title, having won one back in 2008 at the WPT Borgata Poker Open in Atlanta. In total, he has ten money finishes and three finals tables at the WPT. Although he hasn’t managed to win a WSOP bracelet, he has 14 money finishes in this competition as well. Nipun Java In terms of titles and tournament wins alone, Nipun Java is the most successful Indian poker player ever. Although his career poker winnings are far behind Rajkumar’s and stand at a little over $2.7 million, his achievements span much further than just pure money winnings. Nipun Java is the only player from India to have won multiple WSOP bracelets, achieving this in 2014 and 2017. The biggest live prize he’s ever won is $270,000, which he got for finishing in second place in the $3,000 Pot Limit Omaha event at the 2015 WSOP. He’s also won the 2017 WSOP Tag Team Event. At WSOP competitions alone, he has over 40 money finishes. In total, Nipun Java has over 200 money finishes in poker, making him the most prolific Indian poker player of all time. His success at the felt has also brought him the 2018 GPI National Player of the Year award. If you enjoyed this article and have some ideas of building a poker career of your own, it’s good to know a bit about proper live game etiquette. So, check out this article on slow rolling in poker and why it’s usually a bad idea.

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

ข้อเสนอของโป๊กเกอร์ในคาสิโนออนไลน์มีอะไรบ้าง?

0 Comments
คุณกำลังทำอะไรเพื่อคนเป็นอยู่?


แพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการนำโป๊กเกอร์สู่มวลชน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้เล่นใหม่อาจรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการทำตามขั้นตอนแรกนั้นโดยกลัวว่าพวกเขาอาจจะดูโง่หรืออาจตกเป็นเหยื่อของฉลามเสียเงินทั้งหมดก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่ด้วยการพนันออนไลน์ผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มเล่นเกมอย่างวิดีโอโป๊กเกอร์ได้อย่างช้าๆโดยการเรียนรู้เชือกก่อนที่จะผ่าน Three Card Stud և เพื่อเข้าสู่เกมออนไลน์เช่นห้องโป๊กเกอร์เช่น Texas Holdem แม้ว่าการเล่นโป๊กเกอร์ที่บ้านอาจไม่มีประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์หรือจะทำให้คุณเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้น แต่อย่างน้อยก็จะช่วยให้คุณออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย แต่สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับผู้เล่นที่น่ากลัวน้อยกว่าไม่ใช่ข้อดีเพียงอย่างเดียวของโป๊กเกอร์ออนไลน์ ผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมการดำเนินการด้วยความรู้สึกเสมือนนั้นมีอยู่ในแง่บวกอื่น ๆ อีกมากมายโดยเฉพาะในแง่ของมูลค่าสุทธิ ผู้เล่นออนไลน์จะได้รับโบนัสทุกประเภทข้อเสนอเรคแบ็คովข้อเสนอโปรโมชั่นที่ช่วยเพิ่มแบ๊งค์ของพวกเขา և ปรับปรุงอัตรากำไรของพวกเขา หากคุณรู้อะไรเกี่ยวกับการพนันออนไลน์คุณคงทราบดีว่าคาสิโนมีโบนัสที่เพียงพอสำหรับนักพนันทั่วไปแล้วผู้เล่นโป๊กเกอร์ล่ะ? ยินดีต้อนรับผู้เล่นสล็อตแมชชีนได้อย่างง่ายดายมาถึงคำถามของโบนัส หากคุณกำลังมองหาเถาวัลย์ฟรีที่ดีที่สุดในแคนาดาโดยไม่ต้องมีโบนัสเงินฝากคุณมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมองหาและสิ่งที่คุณจะได้รับ แต่โปรโมชั่นเหล่านี้ทำงานอย่างไรเมื่อพูดถึงโป๊กเกอร์? โปรโมชั่นที่ง่ายที่สุดทำงานในลักษณะเดียวกับเกมคาสิโนอื่น ๆ แพลตฟอร์มเสนอให้เข้าร่วมโบนัสไม่ว่าจะโดยการจับคู่สิ่งที่คุณฝากหรือแม้กระทั่งให้โบนัส “ไม่ต้องฝาก” เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วจะมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างโบนัสโป๊กเกอร์คาสิโน: โบนัสคาสิโนของคุณจะถูกจ่ายก่อนเวลา คุณจะได้รับเงินสดพิเศษในการเล่นավորคุณจะต้องคืนเงิน (เดิมพัน) จำนวนหนึ่งก่อนที่จะถอนเงินสด โบนัสโป๊กเกอร์มักไม่ได้ผลเช่นนั้น แต่โบนัสจะออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เมื่อคุณสร้างคราดและรวบรวมคะแนนแลกรับ โดยพื้นฐานแล้วเป็นหลักการเดียวกัน แต่คุณต้องแข่งขันก่อนเวลา ข่าวดีเกี่ยวกับแนวทางนี้คือเมื่อคุณพลาดเงินมันเป็นของคุณ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่ต้องทำเพื่อ “ทำความสะอาด” เข้าร่วมโปรแกรม VIP ชั้นยอด: ค่าโดยสารมาตรฐานในคาสิโนบนบกกำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นทางออนไลน์ หากคุณเล่นเป็นประจำการเข้าร่วมโปรแกรมวีไอพีนั้นสมเหตุสมผล և น่าจะเป็นประเภทการส่งเสริมการขายที่ให้ผลกำไรมากที่สุดในระยะยาว พวกเขาทำงานเหมือนกับโปรแกรมความภักดีอื่น ๆ กับซูเปอร์มาร์เก็ตเครือโรงแรมหรือสายการบิน ยิ่งคุณเล่นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับคะแนนมากขึ้นเท่านั้น จากนั้นสามารถแลกได้ทุกอย่างตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โบนัสพิเศษไปจนถึงเงินสดโดยตรง น่าเสียดายที่ทุกวันนี้ผู้เล่นโป๊กเกอร์ไม่สามารถเข้าถึงแอป VIP ที่ยอดเยี่ยมมากมาย ความจริงที่รุนแรงก็คือคาสิโนชอบที่จะเห็นคุณเล่นแบล็คแจ็คมากกว่าโป๊กเกอร์กับคนอื่นและผลตอบแทนที่คุณได้รับก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนั้น นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถหารูปแบบความภักดีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มเงินในบัญชีของคุณได้ ในความเป็นจริงเมื่อเลือกห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ของคุณคุณควรมองหาห้องที่ปฏิบัติต่อผู้เล่นที่ภักดีอย่างถูกต้องเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากการคราดของคุณ Tournament Boosts & Promos เป็นรูปแบบโป๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ผู้เล่นชื่นชอบพวกเขาเพราะพวกเขาอนุญาตให้เล่นด้วยเงินจำนวนมากด้วยจำนวนเงินที่สมเหตุสมผล և มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินเดือนก้อนโต ดังนั้นการแข่งขันในห้องโป๊กเกอร์จะมีบ่อยครั้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมตของพวกเขา การแข่งขัน Freeroll มีสถานที่พิเศษในการจัดการนี้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเข้าชมฟรีที่เสนอรางวัลเป็นเงินจริงหรือการรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเงินจริง บางครั้งก็สามารถใช้ได้กับทุกคนบางครั้งคุณจะต้องมีระดับวีไอพีที่แน่นอนหรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้น การโปรโมตทัวร์นาเมนต์ประเภทนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้เล่น MTT ที่ดี ที่กล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นเงินรางวัลขนาดเล็กซึ่งแทบจะไม่คุ้มกับความยุ่งยากดังนั้นคุณต้องเลือกอย่างชาญฉลาด և เลือกการต่อสู้ของคุณ การแข่งขันหลายรายการยังมีเงินรางวัลรวมซึ่งหมายความว่าห้องนั้นสัญญาว่าจะจ่ายเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะมีผู้เล่นในสนามน้อยก็ตาม ตัวอย่างเช่นการแข่งขัน $ 110 $ 10,000 ต้องมีนักวิ่ง 100 คนจึงจะมีคุณสมบัติ แต่แม้ว่าจะมีผู้เล่นเพียง 80 คนเงินรางวัลก็ยังคงเป็น 10,000 ดอลลาร์ สิ่งเหล่านี้อาจมีค่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพบห้องที่มีการแพร่กระจาย (มีผู้เล่นน้อยกว่าที่จำเป็นในการสร้างเงินรางวัล) ส่วนใหญ่เป็นเงินฟรี แต่ผู้ประกอบการยังคงทำเช่นนั้นเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาในที่สุดหวังว่าจะดึงดูดผู้เล่นมากขึ้น ใช้ประโยชน์สูงสุดจากโปรโมชั่นโป๊กเกอร์การค้นหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดเป็นส่วนสำคัญของการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ ในฐานะผู้เล่นโป๊กเกอร์คุณควรตั้งรับความคาดหวังเชิงบวกอยู่เสมอและโปรโมชั่นมากมายช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ โปรโมชั่นบางอย่างอาจมีค่ามากกว่ารายการอื่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้เล่นที่คุณเล่น ตัวอย่างเช่นเครื่องบดจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากโปรแกรมวีไอพีที่ดีซึ่งตอบแทนความภักดีและปริมาณที่มาก ผู้เล่นแบบสุ่มควรมองหาห้องที่เสนอผลงานที่ดีหรือโบนัสแบบสุ่ม ทัวร์นาเมนต์ของ Oller นั้นยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มันส่งเสริมโป๊กเกอร์โดยสรุป և บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่น หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานของสิ่งต่างๆโปรดดูงานนี้ในร็อคโป๊กเกอร์

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

เหตุผล 3 อันดับแรกที่คุณควรติดตามผลโป๊กเกอร์ของคุณ

0 Comments
Winamax Bans Team Pro Ivan Deyra สำหรับการนับจำนวนมาก


นอกเหนือจากการฝึกฝนและเรียนรู้เกมแล้วยังมีนิสัยบางอย่างที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ประสบความสำเร็จทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้ที่ชื่นชอบโป๊กเกอร์ทั่วไป หนึ่งในนั้นคือการติดตามผลการเล่นโป๊กเกอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาว การติดตามผล Texas Hold’em ของคุณมีประโยชน์มากมายช่วยให้คุณจัดการเงินและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. คุณได้รับคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับการใช้จ่ายของคุณเหตุผลแรกที่สำคัญที่สุดและสำคัญที่สุดในการดูผลการเล่นโป๊กเกอร์ของคุณคือมันจะช่วยให้คุณทราบรายละเอียดว่าคุณใช้จ่ายไปเท่าไร เมื่อคุณเล่นออกจากกระเป๋าโดยไม่มีเครื่องมือการพนันคุณอาจกังวลกับสถิติสองอย่างเท่านั้น: เงินที่คุณได้รับและเงินที่คุณถอนออกไป แต่เมื่อคุณมีบัญชีโดยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายและสถานที่ที่คุณใช้จ่ายคุณจะมีวิธีที่ง่ายกว่ามากในการจัดการบัญชีของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางครั้งคุณสามารถชนะได้เงินดีแม้จะมีมือที่ไม่ดีในขณะที่บางครั้งคุณจะเล่นในมือที่ดีของคุณผิดเพียงเพราะคุณเล่นผิดเวลาտեղումผิดที่ ท้ายที่สุดแล้วการติดตามการชนะและการสูญเสียของคุณจะช่วยให้คุณระบุเวลาเกมและขีด จำกัด ที่คุณมีประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเวลาเล่น โปรดทราบว่าไม่สำคัญว่าคุณจะเล่นที่ไหนเพราะแม้ว่าคุณจะเข้าชมเว็บไซต์เช่น Fun88 ก็ตาม և เลือกห้องที่ไม่รองรับซอฟต์แวร์ติดตามคุณก็ยังสามารถติดตามค่าใช้จ่ายโป๊กเกอร์ของคุณได้ด้วยตนเอง ในการดำเนินการนี้เพียงจดบันทึกบางสิ่ง จำนวนเงินที่คุณซื้อคืนมาที่โต๊ะสิ่งที่คุณทำในระหว่างเซสชั่นจำนวนเงินที่คุณเล่นจำนวนเงินที่คุณได้รับหลังจากเซสชั่นของคุณคุณสามารถรู้อัตรากำไรของคุณได้อย่างง่ายดาย և ผลลัพธ์โดยรวมด้วยตัวเลขเพียงไม่กี่ตัวเหล่านี้ซึ่งจะเป็นจำนวนมาก ความช่วยเหลือระหว่างทาง: ในทางกลับกันหากคุณเล่นในห้องออนไลน์ขนาดใหญ่คุณมักจะสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์ที่จะช่วยคุณได้ดังนั้นอย่าลืมใช้ตัวเลือกนี้ 2. รับมุมมองที่เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับเกมของคุณเป็นธรรมชาติของผู้เล่นโป๊กเกอร์ทุกคนที่จะมีความทรงจำที่เลือกได้เมื่อพูดถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีต จำมือที่ชนะเมื่อห้าปีก่อนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเจมส์เอมส์บอนด์ได้ไหม? ใช่ชัยชนะนั้นอาจเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อคุณพูดถึงโป๊กเกอร์ นี่เป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นทุกคน พวกเราส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ผ่อนคลายเมื่อต้องวาดภาพเกี่ยวกับตัวเอง แม้ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของคุณ แต่สิ่งที่สร้างความเสียหายมากกว่านั้นก็คือเรามักจะพยายามอธิบายประสิทธิภาพที่ไม่ดีว่าเป็นเพียงเซสชันที่ล้มเหลว แม้ว่าคุณในฐานะผู้เล่นโป๊กเกอร์อาจจะง่ายกว่า แต่หากคุณต้องการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเสมอ ด้วยการติดตามผลลัพธ์ของคุณโดยละเอียดคุณจะกำจัดความเป็นไปได้ของหน่วยความจำที่เลือก ตัวเลขที่เย็นชาและยากจากสมุดบันทึกของคุณจะบอกความจริงที่แท้จริงแก่คุณเสมอ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้อยู่เสมอว่าคุณยืนอยู่ตรงจุดไหน և ทำการเปลี่ยนแปลงตามความคืบหน้า 3. ปรับตัว և ปรับปรุงเกมโป๊กเกอร์ของคุณตามที่เราได้ระบุไว้ในบทนำเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าทำไมผู้เล่นบางคนถึงประสบความสำเร็จ և กลายเป็นคนคิดบวกในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่ได้เป็นผู้เล่นคนแรกที่วิเคราะห์ปรับตัว և ปรับปรุงเกมของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยเหตุนี้หากคุณไม่สำรองข้อมูลผลลัพธ์ของคุณคุณจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างเป็นกลางได้ ด้วยเหตุนี้จึงควรจดบันทึกทันทีที่คุณจบเกม หากคุณเล่นเกมออนไลน์ลองนึกถึงการบันทึกสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณเกี่ยวกับม้าหรือสิ่งเสพติดในเกมแบบเรียลไทม์ อย่าลืมสังเกตมือโป๊กเกอร์ที่คุณวาดให้ดี การเก็บรายละเอียดความสำเร็จของคุณไว้อย่างละเอียดจะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดี և เมื่อซีรีส์ที่หายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พบหัวที่น่าเกลียด บางทีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการเขียนข้อผิดพลาดทันทีที่คุณสังเกตเห็น วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เล่นซ้ำในเกมต่อ ๆ ไป การปรับปรุงเกมโป๊กเกอร์ของคุณต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก การติดตามวิธีการเล่นของคุณจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น จะติดตามผลของโป๊กเกอร์ได้อย่างไร? การตระหนักว่าการติดตามผลการเล่นโป๊กเกอร์สามารถช่วยปรับปรุงเกมโป๊กเกอร์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญเป็นคำถามที่สำคัญต่อไป คุณติดตามโป๊กเกอร์ได้อย่างไร? แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากลัว แต่การติดตามผลการเล่นโป๊กเกอร์เป็นเรื่องง่าย หากคุณไม่มีโปรแกรมที่สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยอัตโนมัติคุณสามารถทำได้บนแล็ปท็อปหรือใช้ Microsoft Excel เพื่อสร้างแผนภูมิสถิติที่สำคัญทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณประเมินเกมของคุณได้ เมื่อสร้างสเปรดชีต Excel อย่าลืมใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นข้อมูลการจับจ่ายเวลาเล่นและจำนวนเงินที่คุณชนะหรือเสียไปในแต่ละเซสชัน แนวทางปฏิบัตินี้จะช่วยให้คุณติดตามผลการเล่นโป๊กเกอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างรายงานระยะยาวโดยไม่ต้องออกแรงมากเกินไป ติดตามผลการเล่นโป๊กเกอร์ โดยทั่วไปแล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สะดวกในการติดตามผลโป๊กเกอร์มากขึ้นและเราจำเป็นต้องใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเกมโป๊กเกอร์ของเรา การติดตามเป้าหมาย և การวิเคราะห์จากการขึ้นลงของคุณเป็นก้าวสำคัญในการเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น จุดประสงค์ของการติดตามผลโป๊กเกอร์คือการให้ข้อมูลที่เป็นตรรกะและถูกต้องเกี่ยวกับผลลัพธ์ของคุณโดยไม่ทำให้หน่วยความจำของคุณขุ่นมัวหรือความคิดเห็นส่วนตัวใด ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจจุดอ่อนของคุณและทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสรุปบทความนี้เหตุผลทั้งสามนี้เป็นเพียงสิ่งที่สำคัญที่สุดในรายการข้อโต้แย้งยาว ๆ ที่สนับสนุนผลลัพธ์ เราอยากฝากเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อีกอย่างที่คุณต้องรู้เมื่อติดตามผลโป๊กเกอร์ มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเกมของคุณเสมอไม่ใช่แค่จำนวนเงินที่คุณได้รับ หากคุณเล่นตัวดำเนินการที่มั่นคงหรือกลยุทธ์ GTO ผลลัพธ์จะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

เหตุใดมืออาชีพโป๊กเกอร์จำนวนมากจึงมาอยู่เบื้องหลังเกมไพ่ที่ยอดเยี่ยม

0 Comments
Winamax Bans Team Pro Ivan Deyra สำหรับการนับจำนวนมาก


ผู้เล่นโป๊กเกอร์สมัยใหม่กำลังพัฒนาขึ้นտեսประเภทของคนที่คุณรู้สึกว่าทุกวันนี้คือโลกที่แตกต่างจากตำนานเก่า ๆ เช่น John oni Moss և Doyle Brunson ผู้เชี่ยวชาญเกมเกือบทุกคนได้พัฒนาฝีมือของเขาทางออนไลน์จนสมบูรณ์แบบซึ่งนำไปสู่ม้าตัวใหม่ในเกม ผู้เล่น Texas Hold’em ในปัจจุบันเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจ แต่มีทักษะในการใช้กลยุทธ์มาก บางคนใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อมอบให้โดยการฝึกฝนเกมการ์ดแฟนตาซีที่เกี่ยวข้องก่อน ข้อดีของการเล่นโป๊กเกอร์มายากล การรวบรวมสองผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกตอนนี้ได้มาที่ Magic กับเบื้องหลังของการเล่น The Gathering Brin Kenny և Just Astin Bonomo ติดอันดับรายการโป๊กเกอร์ตลอดกาลอันดับสองของ և ตามลำดับ พวกเขาถือเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดสองคนในโลกซึ่งอาจจะเหนือกว่าตำนานของเกมในบางประเด็นเช่น Phil Ivy และ Daniel Negrianu สิ่งที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์สมัยใหม่สองคนนี้มีเหมือนกันคือทั้งคู่เล่น Magic The Gathering ก่อนที่จะเป็นนักโป๊กเกอร์มืออาชีพ พวกเขาเปลี่ยนมาเล่นโป๊กเกอร์ในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ซึ่งเป็นช่วงที่โป๊กเกอร์บูมมาก Bonomo เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครั้งแรกใน French Open ปี 2005 และ Kenny ได้รับรางวัลเงินสดสดเป็นครั้งแรกในการแข่งขัน East Coast Poker Championships 2007 คาถา. การรวมตัวกันอย่างชัดเจนทำให้ผู้เล่นเหล่านี้มีพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินอาชีพโป๊กเกอร์ที่ร่ำรวยต่อไป ในขณะที่เล่นเกม Wizards พวกเขาได้พัฒนาทักษะความจำคณิตศาสตร์และกลยุทธ์ ทักษะเหล่านี้มีประโยชน์อย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาเปลี่ยนมาใช้โป๊กเกอร์ทำให้พวกเขาเริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยม วิธีที่ดีสำหรับผู้เล่นอื่น ๆ ที่ต้องการ ใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาเกมของพวกเขาวันหนึ่งมีโอกาสที่จะลองใช้ทักษะของพวกเขากับผู้ยิ่งใหญ่สามารถทำตามวิถีนี้ได้ก่อนอื่นให้เชี่ยวชาญเกมการ์ดแฟนตาซี สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นในประเทศที่ยากมากสำหรับผู้คนที่จะออกจากฉากโป๊กเกอร์ที่แข่งขันกันดุเดือด ไม่มีการปฏิเสธว่าพลเมืองสหรัฐครองทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ๆ มาจนถึงตอนนี้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตัวอย่างเช่นอินเดียค่อยๆผลิตผู้เล่นที่มีทักษะมากขึ้นเรื่อย ๆ ฉากโป๊กเกอร์กำลังเติบโตในประเทศเนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่กว้างขึ้น ในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์จึงจำเป็นต้องให้บริการตรวจสอบที่เชื่อมโยงพวกเขาไปยังเว็บไซต์โป๊กเกอร์อินเดียที่ดีที่สุด ข้อเสนอเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโบนัสต้อนรับพร้อมกับรูปแบบโป๊กเกอร์ที่นำเสนอ ผู้เล่นใหม่ยังสามารถอ่านรายละเอียด: วิธีการชำระเงินความเข้ากันได้กับมือถือสำหรับเกมมือถือ ผู้เล่นชาวอินเดียจำนวนมากจะได้เรียนรู้การค้าของพวกเขาในเว็บไซต์เหล่านี้ แต่อาจต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกหากต้องการเข้าร่วม Las Vegas Poker World Series นี่คือที่ที่เกมการ์ดแฟนตาซีเข้ามาเล่น มายากล. การรวมตัวนี้มีผู้ติดตามที่ภักดีในอินเดียอยู่แล้วและตัวเลือกอื่น ๆ เช่น arth Hearthstone և Gwent ก็ดึงดูดผู้เล่นจำนวนมากเช่นกัน ผู้เล่นเกมเหล่านี้ที่มีความสนใจในโป๊กเกอร์เช่นกันอาจพบว่าทักษะของพวกเขาสามารถถ่ายทอดได้สูง ความแฟนตาซีของโป๊กเกอร์มีหลายอย่างเหมือนกันกับโป๊กเกอร์ออนไลน์ เกมเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคเพียงอย่างเดียว พวกเขาเรียกร้องให้ผู้เล่นวางแผนล่วงหน้าและกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเอาชนะการแข่งขัน แม้ว่ากลยุทธ์จะแตกต่างกัน แต่หลักการพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม การพัฒนากลยุทธ์ล่วงหน้าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่จำเป็นในการรวบรวม Magic հավաքในเกมอื่นที่คล้ายคลึงกัน มันเป็นความคิดที่ชนะและแนวทางทั่วไปที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างง่ายดายและราบรื่น ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ในตอนแรก แต่พวกเขารู้วิธีพัฒนากลยุทธ์การชนะโดยทั่วไป เกมกลยุทธ์อื่น ๆ สามารถช่วยโป๊กเกอร์ได้ ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเกมไพ่แฟนตาซีพัฒนาผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ประสบความสำเร็จ อันที่จริงบางคนที่ดีที่สุดในโลกเล่นผ่านเกมการแข่งขันอื่น ๆ ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Bertrand Grospelier หรือที่รู้จักกันในชื่อ ElkY ชาวอเมริกันเป็นผู้เล่น eSports มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับ StarCraft ใน Brood War և Warcraft III ก่อนที่จะย้ายเข้าสู่โลกของโป๊กเกอร์ นับตั้งแต่หันมาสนใจโป๊กเกอร์เด็กวัย 39 ปีได้รับ 5 เหรียญจาก World Poker Tour และ և 18 Money ใน European Poker Tour หลักฐานที่แสดงว่าผู้เล่นโป๊กเกอร์จำเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนเองโดยการเล่นเกมอื่นกำลังเติบโต Kenny և Bonomo เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของผู้เล่นที่มีพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในโป๊กเกอร์ พวกเขาพัฒนาใบหน้าเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นและใช้พวกเขาในหลักสูตรโป๊กเกอร์ในชีวิตจริงมากมาย การเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องท้าทาย แต่การมีพื้นฐานที่ดีจะทำให้ง่ายขึ้นมาก ผู้ที่มีประสบการณ์ในเกมกลยุทธ์อื่น ๆ มักจะทำได้ดีกว่ามากซึ่งแสดงให้เห็นว่าโป๊กเกอร์เป็นมากกว่าเกมอื่น

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

ประวัติความเป็นมาของโป๊กเกอร์ในสวิตเซอร์แลนด์

0 Comments
คุณกำลังทำอะไรเพื่อคนเป็นอยู่?


สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องช็อคโกแลตลินด์แสนอร่อยอายุหลายศตวรรษมาตรฐานการครองชีพที่สูงและความเป็นกลางระหว่างประเทศเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป แต่คุณรู้หรือไม่ว่าประเทศนี้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับการพนัน? ในความเป็นจริงคาดว่าหนึ่งในห้าของชาวสวิสเป็นนักพนันบ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่รวมถึงการพนันกีฬาիการพนันแข่งม้า อย่างไรก็ตามเกมโป๊กเกอร์ Texas Hold’em นี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่ประชากรชาวสวิส ในบทความนี้เราจะมาดูประวัติอันยาวนานของโป๊กเกอร์ในสวิตเซอร์แลนด์ ภาพรวมประวัติศาสตร์ของโป๊กเกอร์ในสวิตเซอร์แลนด์ในอดีตผู้เล่นโป๊กเกอร์และนักพนันชาวสวิสมักจะโชคร้ายในแง่ของเนื้อหาการพนัน นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าในช่วงที่ดีที่สุดของศตวรรษที่ 20 การเดิมพันถูกห้ามในประเทศ การห้ามเล่นการพนันในสวิตเซอร์แลนด์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2464 และดำเนินมาจนถึงปี พ.ศ. 2536 เมื่อรัฐบาลกลางเริ่มอนุญาตให้มีการพนัน แต่เดิมพันต่ำ ในปี 2000 รัฐบาลได้ยกเลิกข้อ จำกัด และเปิดโอกาสให้เดิมพันคาสิโนได้ไม่ จำกัด เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าโป๊กเกอร์มีวิวัฒนาการมาอย่างไรในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 2000 ลองดูโป๊กเกอร์ออนไลน์สด สถานะปัจจุบันของโป๊กเกอร์สดในสวิตเซอร์แลนด์เกมโป๊กเกอร์สดยังคง จำกัด เฉพาะคาสิโนบนบกที่เปิดดำเนินการในประเทศซึ่งปัจจุบันมีเพียง 20 กว่าแห่ง Grand Casino Baden, Grand Casino Luzern և Casino Zurich โดดเด่นในฐานะสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ชาวสวิส ในคาสิโนสวิสบางแห่งคุณสามารถพบตารางการแข่งขัน և เงินสดตั้งแต่การเดิมพันขนาดเล็กไปจนถึงการแข่งขันระดับสูง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในคาสิโนใดคุณสามารถเลือก No Limit Hold’em և Pot Pot Limit Omaha և เป็นสองรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด คาสิโนเหล่านี้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหลายรายการตลอดทั้งปีรายการที่โดดเด่นที่สุดคือ Poker Circle Grand Open ซึ่งจัดโดย Grand Casino Luzern อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์สดยังคงด้อยพัฒนาเล็กน้อยเนื่องจากเกมดังกล่าวได้รับความนิยมในสวิตเซอร์แลนด์ สถานะปัจจุบันของโป๊กเกอร์ออนไลน์ในสวิตเซอร์แลนด์ความจริงที่รุนแรงก็คือสถานะปัจจุบันของโป๊กเกอร์ออนไลน์ในสวิตเซอร์แลนด์สามารถปรับปรุงได้อย่างมาก กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2019 ห้ามมิให้ผู้ให้บริการเกมจากต่างประเทศทั้งหมดให้บริการแก่ผู้เล่นชาวสวิส เป็นผลให้ประเทศเริ่มปิดกั้น URL ของเว็บไซต์ยอดนิยม ก่อนเดือนมิถุนายน 2019 แพลตฟอร์มโป๊กเกอร์หลัก ๆ ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PokerStars ได้ออกจากตลาดสวิส เนื่องจากคาสิโนออนไลน์ของสวิสเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ในประเทศผู้เล่นจึงสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการหลายรายที่ยังสามารถวางเดิมพันได้ อย่างไรก็ตามไม่มีเกมโป๊กเกอร์ ทุกอย่างเริ่มดูดีสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ชาวสวิสในปี 2020 և ที่จะย้ายไปสู่ปี 2021 เนื่องจากห้อง Playtech iPoker เพิ่งเปิดให้บริการในประเทศ การเปิดตัว IPoker ในตลาดสวิสถือเป็นการปิดตัวลง 18 เดือนของโป๊กเกอร์ออนไลน์ในประเทศ ต้องบอกว่าผู้เล่นชาวสวิสยังสามารถเล่นบนแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้อีกมากมายแม้ว่าพวกเขาจะต้องกระโดดข้ามห่วงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย แน่นอนว่านี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในทางเทคนิค แต่รัฐบาลสวิสยังไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้เล่นรายใดในการทำเช่นนั้น ผู้เล่นโป๊กเกอร์ชาวสวิสที่ดีที่สุดตลอดกาลความสัมพันธ์ของสวิตเซอร์แลนด์กับโลกโป๊กเกอร์จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึงผู้เล่นที่ดีที่สุดจากประเทศนี้ ลองมาดูอาชีพของนักฟุตบอลชาวสวิสที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาลสองคน Besim Hot ผู้เล่นโป๊กเกอร์ชาวสวิสที่มีรายได้ดีที่สุดตลอดกาล Besim ได้สร้างชื่อเสียงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาชีพรวมของเขา 2.2 ล้านดอลลาร์เหนือกว่าผู้เล่นโป๊กเกอร์คนอื่น ๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ มาซิโดเนียเกิดในมาซิโดเนีย แต่มีสัญชาติสวิสเขาเป็นผู้เล่นชาวสวิสเพียงคนเดียวที่มีสร้อยข้อมือ World Poker ที่ WSOP Europe เขาได้รับรางวัลสร้อยข้อมือ WSOP ตัวแรกในปี 2019 นี่คือเงินสดสดที่ใหญ่ที่สุดของเขาในขณะที่เขาได้รับรางวัลมากกว่า 430,000 ดอลลาร์เพื่อเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในทัวร์นาเมนต์ Linus Loelinger เป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดเป็นอันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์โดย Linus Loelinger ถือครองสถิติเงินสดสดที่ใหญ่ที่สุดของผู้เล่นจากประเทศนี้ ชัยชนะของเขาในซีรีส์ Triton Super High Roller ปี 2019 ที่ลอนดอนสร้างรายได้ 840,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้เขายังปรากฏตัวที่สามในงานต่างๆในซีรีส์เดียวกันในเวลาเพียงไม่กี่วันโดยมีรายได้เพิ่มอีก 720,000 ดอลลาร์สำหรับความสำเร็จนี้ นอกจากการแข่งขันโป๊กเกอร์สดแล้ว Linus ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นเงินสดออนไลน์ที่ดีที่สุดในโลก อนาคตของโป๊กเกอร์ในสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นอย่างไร? แม้ว่าจะไม่มีประวัติว่าอนาคตของโป๊กเกอร์ในประเทศจะพัฒนาไปอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ด้วยจำนวนประชากรที่ค่อนข้างน้อยประมาณแปดล้านคนสวิตเซอร์แลนด์จึงไม่มีสิ่งดึงดูดใจในตลาดจำนวนมากที่เพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าบางรายสามารถนำเสนอได้ จากมุมมองของหนึ่งในแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ที่ทรงพลังกว่านั้นไม่มีอิสระมากนักสำหรับผู้ประกอบการต่างประเทศที่ต้องการเปิดเว็บไซต์ให้กับผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ชาวสวิส และจากมุมมองของผู้เล่นออนไลน์ทั่วไปที่ต้องการเล่นโป๊กเกอร์เพียงไม่กี่มือไม่สำคัญว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้เล่นที่ไหนตราบใดที่กฎหมายภาษีและปัญหาทางกฎหมายอื่น ๆ ไม่ได้ จำกัด ไว้ เราสามารถรอดูได้ว่ารัฐบาลสวิสจะดำเนินการตามแผนปัจจุบันเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมต่อไปหรือไม่หรือจะรวมไซต์ระหว่างประเทศจริงๆ

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66